آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk قسمت سوم

توی این آموزش، طراحی Steampunk با استفاده از ۳DS Max رو با هم می بینیم. برای این کار، از تکنیک های مختلف مدل سازی  و شکل های مختلف و همچنین تکنیک هایی که بهمون اجازه اتصال بخش های مختلف با همدیگه رو میدن، استفاده می کنیم.

با ” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: پیشرفته
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max

” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk –  قسمت اول”

” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم “

گام هفتاد و هشتم

یک استوانه ۱۸ ضلعی درست می کنیم و اون رو Editable Poly می کنیم. بعد هم ۱۰ Horizontal Loop رو طبق تصویر اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام هفتاد و نهم

هر دو Loop Polygon رو انتخاب می کنیم و اون ها رو با مقدار منفی، Bevel می کنیم. روی انتهای Polygon، یک Bevel دیگه اما با ارتفاع صفر، اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام هشتاد ام

Polygon بالا رو سه بار دیگه Bevel می کنیم و بعد هم یک بار با ارتفاع منفی، اکسترود می کنیم تا چیزی مشابه شکل زیر به دست بیاد.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام هشتاد و یکم

Polygon پایین رو دو بار Bevel می کنیم. ارتفاع یا Height دومین Bevel باید صفر باشه. بعد هم همون طور که می بینین، یک بار هم اکسترود می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام هشتاد و دوم

برای شکل دهی بیشتر، یک بار Inset، یک بار Extrude، یک بار دیگه Inset و در نهایت باز هم Extrude می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام هشتاد و سوم

یک Bevel با ارتفاع صفر، اکسترود، Inset و اکسترود اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام هشتاد و چهارم

یک بار دیگه با ارتفاع صفر Bevel، Inset و سه بار Extrude می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام هشتاد و پنجم

یک Inset، Bevel و Inset انجام میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام هشتاد و ششم

Polygon Loop میانی رو انتخاب می کنیم. یک بار Extrude می کنیم. بعد هم سه تا Polygon کناری که هایلایت شده رو انتخاب می کنیم و چهار بار دیگه اکسترود می کنیم تا نتیجه زیر به دست بیاد.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام هشتاد و هفتم

یک استوانه به همون ارتفاع Polygon هایی که اکسترود کردیم، درست می کنیم. بالای استوانه رو Inset، Extrude، Inset و Extrude می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام هشتاد و هشتم

یک بار دیگه با ارتفاع صفر Bevel، Extrude و سه بار Inset می کنیم.

گام هشتاد و نهم

همون کار رو روی Polygon پایین استوانه هم انجام میدیم. اما این بار فقط Exrude و دو بار Inset می کنیم. سومین بار باید Bevel و Inset بشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام نود ام

با استفاده از دستور Attach، دو عنصر رو با هم ترکیب می کنیم و بعد هم Polygon ها رو با ابزار Bridge، به هم وصل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام نود و یکم

Polygon که در زیر انتخاب شده رو دو بار اکسترود می کنیم. بعد هم تا زمانی که زاویه شکل به صورت صاف در بیاد، رئوس رو Shift می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام نود و دوم

حالا Polygon های کناری رو انتخاب می کنیم و بعد هم اون ها رو اکسترود می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام نود و سوم

Polygon های کناری رو دو بار اکسترود می کنیم و بعد هم سه بار دیگه اکسترود می کنیم تا نتیجه زیر به دست بیاد. برای اینکه به شکل دلخواه برسیم، باید رئوس رو یک مقدار Shift کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام نود و چهارم

سه تا Polygon سمت دیگه رو سه بار دیگه اکسترود می کنیم و بعد هم رئوس رو Shift می کنیم تا شکلی مشابه تصویر زیر به دست بیاد.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام نود و پنجم

یک لوله جدید هشت ضلعی درست می کنیم و بعد هم با استفاده از Attach، اون رو به عنصر قبل وصل می کنیم. بعد هم دو تا Edge Loop جدید روی عنصر قبل درست می کنیم. طوری فاصله بین Loop ها به اندازه ارتفاع لوله باشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام نود و ششم

Polygon های روی دو عنصر  رو با استفاده از Bridge به هم وصل می کنیم تا به صورت یک عنصر واحد در بیاد. بعد هم همون طور که می بینین، Loop ها رو اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام نود و هفتم

همون مراحل رو اینجا تکرار می کنیم. یک لوله دیگه درست می کنیم و Loop ها رو اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام نود و هشتم

در نهایت تمام لبه ها رو طبق تصویر، Chamfer می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام نود و نهم

یک لوله جدید شانزده ضلعی درست می کنیم و در محلی که می بینین، قرار میدیم. در نهایت، دو تا Polygon کناری رو اکسترود می کنیم. بعد هم برای ایجاد Base عنصر، رئوس رو Shift می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد ام

همون طور که می بینین، Loop اضافه می کنیم و عناصر رو با Attach به هم وصل می کنیم.

گام صد و یکم

با استفاده از میانبر Alt+Q، وارد Isolation Mode میشیم تا فقط عنصری که انتخاب کردیم رو ببینیم. بعد هم یک لبه جدید اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و دوم

با استفاده از Connect، دو تا رئوس رو به هم وصل می کنیم. بعد هم Polygon های بخش داخلی رو حذف می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و سوم

دو تا حفره رو به همراه Border انتخاب می کنیم و اون ها رو با Bridge به هم وصل می کنیم. بعد هم یک edge Loop جدید اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و چهارم

روی Polygon های پایینی که هایلایت شده، Inset می کنیم. در حالی که مقدار کمی رو برای Amount در نظر گرفتیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و پنجم

با استفاده از همون تکنیک های گام هفتاد و هشت تا هشتاد و چهار، این عنصر جدید رو هم درست می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و ششم

انتهای شکل باید به این صورت در بیاد.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و هفتم

یک مکعب درست می کنیم. Length Segs رو رو ۲، Width Segs رو روی ۴ و Height Segs رو روی ۱ قرار میدیم و به Editable Poly تبدیل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و هشتم

دو تا Polygon جلویی رو دو بار اکسترود می کنیم. بعد هم برای گرد شدن شکل، رئوس رو Shift می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و نهم

Polygon های پشتی رو دو بار اکسترود می کنیم تا به شکل زیر در بیاد.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و دهم

Polygon های کناری رو یه بار اکستورد، می کنیم. بعد هم رئوس رو Shift می کنیم تا به صورت زیر در بیاد.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و یازدهم

یک Edge جدید  طبق تصویر اضافه می کنیم و رئوس انتخاب شده رو با Connect به هم وصل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و دوازدهم

هفت تا Polygon رو انتخاب می کنیم. اون ها رو سه بار اکسترود می کنیم. بعد از هر  بار اکسترود، روی محور Z، اون ها رو Scale می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و سیزدهم

حالا دو تا Loop نزدیک به هر لبه اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و چهاردهم

چهار تا Loop عمودی و دو تا لبه افقی اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و پانزدهم

درست مثل قبل، یک لوله درست می کنیم و اون رو به عنصر قبلی وصل می کنیم. بعد هم همون طور که می بینین، Loop اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و شانزدهم

لبه های بیشتری رو اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و هفدهم

یک استوانه بیست ضلعی درست می کنیم و اون رو Editable Poly می کنیم. چهار تا Loop به کناره های استوانه (نزدیک هر انتها) اضافه می کنیم و روی محور X، Scale می کنیم. در نهایت، Polygon های انتهایی رو روی محور X و Y، Scale می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و هجدهم

Polygon Loop رو انتخاب می کنیم. بعد هم اون ها Scale و جا به جا می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و نوزدهم

Polygon های پشتی- کناری رو با ارتفاع صفر Bevel و بعد هم Extrude می کنیم. باز هم با ارتفاع صفر bevel و یک بار هم Extrude می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

گام صد و بیستم

یک بار Inset و Polygon رو روی محور Z، Scale می کنیم. بعد هم یک بار دیگه اکسترود می کنیم و در نهایت، Polygon رو حذف می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم

” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم”

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *