نمایندگان

  • قم – پخش نرم افزاری امین گستر
  • تهران – پخش نرم افزار جوکار
  • اصفهان – پخش نرم افزار ایرانیان
  • شیراز – فروشگاه نرم افزار مرکزی
  • تبریز – فروشگاه بردیا
  • تبریز – فروشگاه یاهو
  • تبریز – فروشگاه و پخش نرم افزار پاسارگاد
  • ارومیه – فروشگاه نرم افزار تکنو