صفر تا صد آموزش جنگو

Django Essential & Advanced Training

210,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

صاف
  • 240 دقیقه آموزش فارسی240 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 0.9 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 0.9 گیگ

210,000 تومان

  • 240 دقیقه آموزش فارسی240 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 0.9 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 0.9 گیگ
صاف

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.

0