آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت هوشمند – قسمت سوم

آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت هوشمند – قسمت سوم توی این آموزش، مدل سازی ساعت هوشمند رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت هوشمند ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ” آموزش Cinema4D : مدل سازیادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی نینتندو سوئیچ – قسمت سوم

آموزش Cinema4D : مدل سازی نینتندو سوئیچ – قسمت سوم توی این آموزش، مدل سازی نینتندو سوئیچ رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی نینتندو سوئیچ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ” آموزش Cinema4D : مدل سازیادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت زنگ دار – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت زنگ دار – قسمت دوم توی این آموزش، مدل سازی ساعت زنگ دار رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت زنگ دار ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ” آموزشادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی نینتندو سوئیچ – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : مدل سازی نینتندو سوئیچ – قسمت دوم توی این آموزش، مدل سازی نینتندو سوئیچ رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی نینتندو سوئیچ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ” آموزش Cinema4D : مدل سازیادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت زنگ دار – قسمت اول

آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت زنگ دار – قسمت اول توی این آموزش، مدل سازی ساعت زنگ دار رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت زنگ دار ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D وارد کردنادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی نینتندو سوئیچ – قسمت اول

آموزش Cinema4D : مدل سازی نینتندو سوئیچ – قسمت اول توی این آموزش، مدل سازی نینتندو سوئیچ رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی نینتندو سوئیچ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D وارد کردن تصاویر مرجع گام اولادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت هوشمند – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت هوشمند – قسمت دوم توی این آموزش، مدل سازی ساعت هوشمند رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت هوشمند ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ” آموزش Cinema4D : مدل سازیادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت هوشمند – قسمت اول

آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت هوشمند – قسمت اول توی این آموزش، مدل سازی ساعت هوشمند رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت هوشمند ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D وارد کردن تصاویر مرجع گام اولادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی فلش با خط تیره

آموزش Cinema4D : مدل سازی فلش با خط تیره توی این آموزش، مدل سازی فلش با خط تیره رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی فلش با خط تیره ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول اولادامه مطلب

آموزش Cinema4D : درست کردن Loop Gif

آموزش Cinema4D : درست کردن Loop Gif توی این آموزش، درست کردن Loop Gif رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : درست کردن Loop Gif ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول یک Torus درست می کنیم و تنظیماتادامه مطلب

آموزش Cinema4D : افکت متنی مدل در

آموزش Cinema4D : افکت متنی مدل در توی این آموزش، افکت متنی مدل در رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Photoshop هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : افکت متنی مدل در ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D,ادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی اسپیکر Apple Pro

آموزش Cinema4D : مدل سازی اسپیکر Apple Pro توی این آموزش، مدل سازی اسپیکر Apple Pro رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی اسپیکر Apple Pro ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول وارد مسیر Objects >ادامه مطلب

آموزش Cinema4D : افکت پارگی پرچم – قسمت اول

آموزش Cinema4D : افکت پارگی پرچم – قسمت اول توی این آموزش، افکت پارگی پرچم رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : افکت پارگی پرچم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول Cinema4D رو باز کرده و وارد نمایادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی آیفون – قسمت اول

آموزش Cinema4D : مدل سازی آیفون – قسمت اول توی این آموزش، مدل سازی آیفون رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی آیفون ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D وارد کردن تصاویر مرجع گام اول با استفاده ازادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی آیپاد

آموزش Cinema4D : مدل سازی آیپاد توی این آموزش، مدل سازی آیپاد رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی آیپاد ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول برای شروع، وارد مسیر File > New میشیم وادامه مطلب

آموزش Cinema4D : اضافه کردن عمق میدانی

آموزش Cinema4D : اضافه کردن عمق میدانی توی این آموزش، اضافه کردن عمق میدانی رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : اضافه کردن عمق میدانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول تصویر مورد نظر رو که میادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی ماشین

آموزش Cinema4D : مدل سازی ماشین توی این آموزش، مدل سازی ماشین رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی ماشین ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول برای شروع، یک مکعب درست می کنیم. ابزار Extrudeادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی کوسن

آموزش Cinema4D : مدل سازی کوسن توی این آموزش، مدل سازی کوسن رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی کوسن ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول یک مکعب به ابعاد ۷۶۰ در ۲۸۰ در ۷۶۰ سانتیادامه مطلب

آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار – قسمت اول

آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی لامپ دار رو با Cinema4D با هم می بینیم. برای این کار از Illustrator و Photoshop هم کمک می گیریم. با ” آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ایجاد مسیر گام اول یک فایل جدید درستادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی گیاه سایبرنتیک

آموزش Cinema4D : مدل سازی گیاه سایبرنتیک توی این آموزش، مدل سازی گیاه سایبرنتیک رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی گیاه سایبرنتیک ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی گیم بوی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : مدل سازی گیم بوی – قسمت دوم توی این آموزش، مدل سازی گیم بوی رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی گیم بوی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ” آموزش Cinema4D : مدلادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی چمن

آموزش Cinema4D : مدل سازی چمن توی این آموزش، مدل سازی چمن رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی چمن ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول یک مکعب به ابعاد ۸۰۰  در ۲۵ در ۸۰۰ادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی گیم بوی – قسمت اول

آموزش Cinema4D : مدل سازی گیم بوی – قسمت اول توی این آموزش، مدل سازی گیم بوی رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی گیم بوی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D وارد کردن تصاویر مرجع گامادامه مطلب

آموزش Cinema4D : کنترل MoSpline

آموزش Cinema4D : کنترل MoSpline توی این آموزش، کنترل MoSpline رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : کنترل MoSpline ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول یک Text Spline با متن دلخواه اضافه کرده و بعد هم باادامه مطلب

آموزش Cinema4D : افکت ماسک پلاستیکی

آموزش Cinema4D : افکت ماسک پلاستیکی توی این آموزش، افکت ماسک پلاستیکی رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Photoshop هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : افکت ماسک پلاستیکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D, Adobe Photoshop فایل هایادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی گرگ – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : مدل سازی گرگ – قسمت دوم توی این آموزش، مدل سازی گرگ رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی گرگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ” آموزش Cinema4D : مدل سازی گرگ – قسمتادامه مطلب

آموزش Cinema4D : تکنیک های Global Illumination

آموزش Cinema4D : تکنیک های Global Illumination توی این آموزش، تکنیک های Global Illumination رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : تکنیک های Global Illumination ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول وارد مسیر Objects > Primitive >ادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی گرگ – قسمت اول

آموزش Cinema4D : مدل سازی گرگ – قسمت اول توی این آموزش، مدل سازی گرگ رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی گرگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D وارد کردن تصاویر مرجع گام اول سینمافوردی رو بازادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی درخت Low Poly – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : مدل سازی درخت Low Poly – قسمت دوم توی این آموزش، مدل سازی درخت Low Poly رو با Cinema4D با هم می بینیم. از این درخت می تونیم توی بازی های ویدئویی، مدل سازی گرافیکی و غیره استفاده کنیم. با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی درخت Low Poly ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4Dادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی درخت Low Poly – قسمت اول

آموزش Cinema4D : مدل سازی درخت Low Poly – قسمت اول توی این آموزش، مدل سازی درخت Low Poly رو با Cinema4D  با هم می بینیم. از این درخت می تونیم توی بازی های ویدئویی، مدل سازی گرافیکی و غیره استفاده کنیم. با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی درخت Low Poly ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده:ادامه مطلب

آموزش Cinema4D : طراحی قلموی هندسی

آموزش Cinema4D : طراحی قلموی هندسی توی این آموزش، طراحی قلموی هندسی رو با Cinema4D  با هم می بینیم. برای این کار از Photoshop هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : طراحی قلموی هندسی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D, Adobe Photoshop ایجاد شکل هندسی گام اول سینمافوردی رو باز می کنیم. میریمادامه مطلب

آموزش Cinema4D : ایجاد HDRI

آموزش Cinema4D : ایجاد HDRI توی این آموزش، نحوه ایجاد HRDI رو با Cinema4D  با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های لازم برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : ایجاد HDRI  ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول اول از همه باید یک کره درست کنیم وادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی آب

آموزش Cinema4D : مدل سازی آب توی این آموزش، مدل سازی آب رو در Cinema4D با هم می بینیم. مدل سازی آب معمولا به ذرات زیادی نیاز داره که سر و کله زدن با این حجم از ذرات معمولا کار دشواری هست. بنابراین توی این آموزش می خوایم نحوه مدل سازی افکت آب رو با استفاده از چند تا ابزار ساده در Cinema4D با هم ببینیم. با ” آموزش Cinema4D :ادامه مطلب

آموزش Cinema4D : طراحی جزیره شناور Low Poly – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : طراحی جزیره شناور Low Poly – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی جزیره شناور به صورت Low Poly رو با Cinema4D با هم می بینیم. از این پروژه میشه برای بازی های ویدئویی، طراحی های گرافیکی و پروژه های تصویرسازی استفاده کرد. علاوه بر این، با طراحی شکل های سه بعدی، ویرایش اون ها و استفاده از تکنیک های ساده نورپردازی و خروجی گرفتن آشنا میشیم. باادامه مطلب

آموزش Cinema4D : طراحی جزیره شناور Low Poly – قسمت اول

آموزش Cinema4D : طراحی جزیره شناور Low Poly – قسمت اول توی این آموزش، طراحی جزیره شناور به صورت Low Poly رو با Cinema4D با هم می بینیم. از این پروژه میشه برای بازی های ویدئویی، طراحی های گرافیکی و پروژه های تصویرسازی استفاده کرد. علاوه بر این، با طراحی شکل های سه بعدی، ویرایش اون ها و استفاده از تکنیک های ساده نورپردازی و خروجی گرفتن آشنا میشیم. با ”ادامه مطلب

آموزش Cinema4D : پویانمایی کشتی فضایی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : پویانمایی کشتی فضایی – قسمت دوم توی این آموزش، پویانمایی کشتی فضایی رو با استفاده از Cinema4D با هم می بینیم. همچنین با تگ های مختلف، Mograph Tracer Object و Sweep NURBS و نحوه جا به جایی بین زوایای مختلف دوربین با استفاده از Stage Object آشنا میشیم. این آموزش بهمون کمک می کنه که با بعضی افکت های این نرم افزار آشنایی پیدا کنیم و نحوهادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی صندلی چوبی

آموزش Cinema4D : مدل سازی صندلی چوبی توی این آموزش، مدل سازی صندلی چوبی رو با Cinema4D با هم می بینیم. برای این کار از Spline, NURBS و پلاگین PathDeformerLite استفاده می کنیم و با تکنیک های ایجاد متریال، نورپردازی و خروجی آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی صندلی چوبی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرمادامه مطلب

آموزش Cinema4D : طراحی سیارک سه بعدی Low Poly

آموزش Cinema4D : طراحی سیارک سه بعدی Low Poly توی این آموزش، طراحی سیارک سه بعدی Low Poly با Cinema4D رو با هم می بینیم. از این سیارک میشه توی بازی های ویدئویی، طراحی گرافیکی و پروژه های تصویرسازی استفاده کرد. توی این آموزش، از استایل Low Poly استفاده می کنیم. برخی از مهارت هایی که یاد می گیرین عبارتنداز: ساخت شکل های ساده سه بعدی، ویرایش این شکل ها، استفادهادامه مطلب

آموزش Cinema4D : پویانمایی کشتی فضایی – قسمت اول

آموزش Cinema4D : پویانمایی کشتی فضایی – قسمت اول توی این آموزش، پویانمایی کشتی فضایی رو با استفاده از Cinema4D با هم می بینیم. همچنین با تگ های مختلف، Mograph Tracer Object و Sweep NURBS و نحوه جا به جایی بین زوایای مختلف دوربین با استفاده از Stage Object آشنا میشیم. این آموزش بهمون کمک می کنه که با بعضی افکت های این نرم افزار آشنایی پیدا کنیم و نحوهادامه مطلب

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم توی این آموزش، تصویرسازی ورزشی رو با هم می بینیم. برای سه بعدی کردن تصویر از Cinema4D استفاده می کنیم و برای انجام بقیه کارها هم از Illustrator و Photoshop کمک می گیریم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقهادامه مطلب