برچسب: متن 3D

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی لوبیایی
آموزش Modo : طراحی سه بعدی افکت متنی یخ – قسمت چهارم
آموزش Modo و Photoshop : طراحی سه بعدی افکت متنی یخ – قسمت دوم
آموزش Modo : طراحی سه بعدی افکت متنی یخ – قسمت دوم
آموزش Modo : طراحی سه بعدی افکت متنی یخ – قسمت اول
آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم
آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت اول
آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی خردل – قسمت دوم
آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی رنگی و درخشان – قسمت اول
آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی هندوانه – قسمت دوم
آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی هندوانه – قسمت اول