برچسب: Blender

آموزش Blender : موشن گرافیک اشیا بدون استفاده از Shapekey – قسمت دوم
آموزش Blender : موشن گرافیک اشیا بدون استفاده از Shapekey – قسمت اول
آموزش Blender : آشکارسازی متن – قسمت دوم
آموزش Blender : آشکارسازی متن – قسمت اول
آموزش Blender : تصویرسازی طبیعت – قسمت دوم
آموزش Blender : تصویرسازی طبیعت – قسمت اول
آموزش Blender : مدل سازی، Unmapping و تکسچرینگ تی رکس – قسمت سوم
آموزش-blender-مدل-سازی،-unmapping-تکسچرینگ-تی-رکس
آموزش Blender : مدل سازی، Unmapping و تکسچرینگ تی رکس – قسمت اول
آموزش Blender : ایجاد عناصر موشن گرافیک
آموزش Blender : مدل سازی در ورودی
آموزش Blender : پویانمایی صورت – قسمت دوم
آموزش Blender : پویانمایی صورت – قسمت اول
آموزش Blender : طراحی کامارو Low Poly – قسمت سوم
آموزش Blender : طراحی کامارو Low Poly – قسمت دوم
آموزش Blender : طراحی کامارو Low Poly – قسمت اول
آموزش Blender : نحوه متحرک سازی پشتک
آموزش Blender : نحوه Four Point Tracking
آموزش Blender : نحوه Two Points Tracking
آموزش Blender : نحوه Single-Point Tracking
آموزش Blender : تکسچرینگ و UV MApping هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت دوم
آموزش Blender : تکسچرینگ و UV MApping هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول
آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت دوم
آموزش Blender : مدل سازی هواپیمای Low Poly برای بازی – قسمت اول
آموزش Blender : مدل سازی صحنه داخلی مدرن – قسمت دوم
آموزش Blender : مدل سازی صحنه داخلی مدرن – قسمت اول
آموزش Blender : مدل سازی آشپزخانه با Yafaray – قسمت دوم
آموزش Blender : مدل سازی آشپزخانه با Yafaray – قسمت اول
آموزش Blender : طراحی Low Poly جمجمه
آموزش سریع: طراحی افکت لرزش دوربین با Blender