آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت دوم

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 4711
آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی قسمت دوم

توی این آموزش با نحوه طراحی صحنه داخلی با استفاده از Cinema4D و Vray آشنا میشیم. در ابتدا به مدل سازی اتاق و اثاث و بعد هم متریال، نور و خروجی و سایر کارها می پردازیم. توی قسمت اول، بخشی از کار رو انجام دادیم. حالا بیاین ادامه بدیم.

با ” آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی ” با ما همراه باشید…

آموزش آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت اول

آموزش آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت دوم

آموزش آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت سوم

گام شصت ام

تمام Polygon ها رو انتخاب می کنیم و ابزار Extrude رو بر می داریم. Offset رو روی 0.5 و Subdivision رو روی 1 قرار میدیم و Apply می کنیم. یک HyperNURBS جدید درست می کنیم و شکل استوانه رو داخل اون قرار میدیم و اسمش رو میزاریم Dish. شکل Dish رو کپی می کنیم و توی صحنه اتاق اصلی Paste می کنیم. Coordinants رو به -223, 91, -13 cm تغییر میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام شصت و یکم

شکل ظرف رو Duplicate می کنیم و اون رو به موقعیت -223, 217, 146 cm منتقل می کنیم. سه تا کپی دیگه تهیه می کنیم و یک مقدار می چرخونیم تا ظهری طبیعی پیدا کنه. یک کپی دیگه از ظرف اول تهیه می کنیم و در موقعیت -125, 97, -90 cm قرار میدیم.

 http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام شصت و دوم

یک استوانه جدید درست می کنیم و Radius رو روی 2.5، Height رو روی 10 و Rotation Segments رو روی 16 میزاریم و در -40, 5, 155 cm قرار میدیم. دو کپی دیگه تهیه می کنیم و در X Position 13, 21 cm میزاریم. اسم این استوانه ها رو هم میزاریم Block_Foot.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام شصت و سوم

ابزار Pick Selection رو بر می داریم. Shift رو نگه می داریم و شروع می کنیم به انتخاب شکل ها بر اساس تصویر زیر. حالا ازشون کپی می گیریم و Paste می کنیم. این سه شکل رو با هم گروه می کنیم و اسم گروه رو میزاریم Holder. H Rotation رو به 0 درجه تغییر میدیم و در -248, 157, 5 cm قرار میدیم. اون رو Duplicate می کنیم وZ Position  رو روی 80 سانتی متر میزاریم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام شصت و چهارم

یک فایل جدید Cinema4D درست می کنیم. یک معکب وارد می کنیم و Size رو روی 10و 10و 10 سانتی متر قرار میدیم. حالا وارد نمای راست میشیم و مسیر Objects > Create Spline > B-Spline رو دنبال می کنیم. Ctrl رو نگه می داریم و شروع می کنیم به کشیدن نوار بر اساس تصویر زیر. وارد نمای پرسپکتیو میشیم و شکل مکعب رو پاک می کنیم. حالا مسیر Objects > Spline Primitive > Circle رو دنبال می کنیم و از پنل Attributes، شکل های نوار و دایره رو روی شکل Sweep NURBS درگ می کنیم. توی پنل Object، هر دو شکل رو انتخاب می کنیم و از پنل Attributes، Intermediate Points رو روی Natural قرار میدیم. توی پنل Object، شکل NURNS رو انتخاب و Editable می کنیم (C). حالا هر دو Caps رو پاک می کنیم و اسم شکل جدید رو میزاریم Hook.

 http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام شصت و پنجم

شکل گیره رو توی صحنه اصلی کپی می کنیم و در -245, 154, -12 cm قرار میدیم. H Rotation رو روی90 درجه میزاریم. دو کپی ازش تهیه می کنیم و در کنار هم قرار میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام شصت و ششم

یک فایل Cinema4D درست و یک استوانه وارد می کنیم.  Radius رو روی 1 سانتی متر، Height رو روی 3 سانتی متر، Height Segment رو روی 3، Rotation Segment رو روی 32 و Orentation  رو روی –x قرار میدیم و Editable می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام شصت و هفتم

ابزار Loop Selection رو بر می داریم و آخرین حلقه Polygon ها رو انتخاب می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام شصت و هشتم

ابزار Extrude رو بر می داریم و Offset رو روی 0.5 سانتی متر میزاریم و Apply می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام شصت و نهم

وارد Edge Mode میشیم. ابزار Loop Selection رو بر می داریم و دو لبه جدید در انتخاب ی کنیم. ابزار Bevel رو بر می داریم و Offset رو روی 0.05 سانتی متر میزاریم و Apply می کنیم. میریم سراغ تگ Phone پنل Object و Phone Angle رو روی 15 درجه قرار میدیم. اسم این شکل رو میزاریم Little_Holder و بعد هم رو توی صحنه اصلی کپی و Paste می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هفتاد ام

موقعیت Little_Holder رو به 11, 80, -78 cm تغییر میدیم. بعد هم اون رو Duplicate می کنیم و Z Position رو روی -100 cm قرار میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هفتاد و یکم

یک فایل Cinema4D جدید به همراه یه مکعب درست می کنیم. Size رو روی 28، 2 و 28 سانتی متر و Fillet Radius رو روی 0.2 سانتی متر به همراه یک Subdivision قرار میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هفتاد و دوم

مکعب وسطی رو Duplicate می کنیم و بقیه چیزها رو مخفی می کنیم. مکعب های پنل Object رو از وضعیت مخفی خارج می کنیم و ابزار Scale رو بر می داریم. حالا اندازه Polygon ها رو یک مقدار تغییر میدیم. تمام شکل ها رو از پنل Object انتخاب و با هم گروه می کنیم و اسمش رو میزاریم Chair. شکل صندلی رو توی صحنه اصلی کپی و Paste می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هفتاد و سوم

مکعب رو انتخاب می کنیم. حالا Fillet پنل Attributes رو غیر فعال می کنیم و Segments رو به 10، 1 و 10 تغییر میدیم و Editable می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هفتاد و چهارم

ابزار Live Selection رو بر می داریم و Polygon های گوشه پایین رو انتخاب می کنیم. ابزار Extrude رو بر می داریم Offset رو روی 70 سانتی متر قرار میدیم و Apply می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هفتاد و پنجم

این مکعب رو Duplicate می کنیم و Size رو روی 24، 2 و 24 سانتی متر قرار میدیم. Y Position رو به 45 سانتی متر تغییر میدیم. یک بار دیگه مکعب رو Duplicate می کنیم و Y Position رو روی 45 سانتی متر تنظیم می کنیم. Size رو روی 26، 4 و 26 سانتی متر و Fillet Radius رو 2 سانتی متر با 5 Subdivisions قرار میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هفتاد و ششم

موقعیت صندلی رو به -70, 60, -25 cm تغییر میدیم. سه کپی ازش تهیه می کنیم و اون ها رو اطراف میز پراکنده می کنیم و یک مقدار می چرخونیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هفتاد و هفتم

یک فایل Cinema4D جدید درست می کنیم. یک معکب وارد می کنیم و Size رو روی 30، 30 و 7 سانتی متر قرار میدیم و Editable می کنیم. وارد Polygon Mode میشیم. Polygon ها رو بر اساس تصویر زیر انتخاب و حذف می کنیم. ابزار Scale رو بر می داریم و اندازه Polygon ها رو یک مقدار تغییر میدیم. تمام شکل های پنل Object رو انتخاب و با هم گروه می کنیم و اسمش رو میزاریم Book. کتاب ها رو توی صحنه اصلی کپی و Paste می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هفتاد و هشتم

وارد Edge Mode یمشیم. دو لبه میانی رو انتخاب می کنیم. ابزار Bevel رو بر می داریم و Inner Offset رو روی 1 سانتی متر قرار میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هفتاد و نهم

توی همون Edge Mode باقی می مونیم. دو لبه پشت رو انتخاب می کنیم. ابزار Scale رو بر می داریم اندازه اون ها رو یک مقدار تغییر میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هشتاد ام

وارد Polygon Mode میشیم. تمام Polygon ها رو انتخاب می کنیم. ابزار Extrude رو بر می داریم و Offset رو روی 0.3 سانتی متر قرار میدیم. Create Caps رو تیک می زنیم و Apply می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هشتاد و یکم

یک استوانه جدید درست می کنیم. Radius رو روی 1 سانتی متر، Height رو روی 40 سانتی متر، Rotation Segments رو روی 20 و Y Position رو روی -10 cm قرار میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هشتاد و دوم

مسیر Objects > Modeling > Boole رو دنبال می کنیم. هر دو شکل ها رو در انتها قرار میدیم و اسمش رو میزاریم File.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هشتاد و سوم

شکل فایل رو روی شکل اصلی کپی و Paste می کنیم و Position رو به -175, 116, -105 cm تغییر میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هشتاد و چهارم

چند تا کپی تهیه می کنیم و اون ها رو توی قفسه کتاب پراکنده می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هشتاد و پنجم

یک فایل Cinema4D جدید به همراه یک Plane درست می کنیم. Size رو روی 160 و 80، Width Segments رو روی 40 و Height Segments رو روی 20 قرار میدیم و Editable می کنیم. وارد نمای بالا یشیم و Polygon Mode رو انتخاب می کنیم. ابزار Brush رو بر می داریم و توی پنل Attributes، مقدار radius رو روی 50 سانتی متر تنظیم می کنیم. به این ترتیب یک پلان ناموزون ایجاد میشه.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هشتاد و ششم

بر می گردیم سراغ نمای پرسپکتیو و Point Mode و تمام نقاط رو انتخاب می کنیم.

 http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هشتاد و هفتم

مسیر Structure > Set Point Value رو دنبال می کنیم. از پنل Attributes، مقدار Crumpel رو روی 1 قرار میدیم و Apply می کنیم.

 http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هشتاد و هشتم

وارد [polygon Mode میشیم. تمام Polygon ها رو انتخاب می کنیم و ابزار Extrude رو بر می داریم. Offset رو روی  0.5 سانتی متر میزاریم و Create Caps رو تیک می زنیم و Apply می کنیم.

 http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام هشتاد و نهم

یک شکل Hyper NURBS درست می کنیم و پلان رو در زیر اون قرار میدیم. پلان رو از پنل Object انتخاب می کنیم و وارد Polygon Mode میشیم و تمام Polygon ها رو انتخاب می کنیم. ابزار Iron رو بر می داریم. Percent رو روی 70% میزاریم و Apply می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام نود ام

اسم Hyper NURBS رو Carpet میزاریم و اون رو توی صحنه اصلی، کپی و Paste می کنیم و در موقعیت -90, 0.5, 75 cm قرار میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام نود و یکم

یک فایل Cinema4D درست می کنیم. وارد نمای راست میشیم. یک مکعب جدید درست می کنیم و Size رو روی 10، 10 و 10 سانتی متر قرار میدیم. مسیر Objects > Create Spline > B-Spline رو دنبال می کنیم و یک نوار باریک بر اساس تصویر زیر رسم می کنیم. نقطه آخر باید دقیقا توی موقعیت 0, -5, 0 cm قرار داشته باشه.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام نود و دوم

وارد نمای پرسپکتیو میشیم و معکب رو پاک می کنیم. مسیر Objects > NURBS > Late NURBS رو دنبال می کنیم و نوار رو در انتها قرار میدیم. نوار رو از پنل Object انتخاب می کنیم. بعد میریم سراغ پنل Attributes و Intermediate Point رو روی Natural قررا میدیم. Lathe NURBS رو از پنل Object انتخاب Editable می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام نود و سوم

وارد Polygon Mode میشیم. تمام Polygon ها رو انتخاب می کنیم. ابزار Extrude رو بر می داریم و Offset رو روی 0.25 میزاریم. Create Caps رو تیک می زنیم و Apply می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام نود و چهارم

همون طور که می بینین، دو Polygon رو انتخاب می کنیم.

 http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام نود و پنجم

ابزار Extrude رو بر می درایم و Offset رو روی 3 سانتی متر قرار میدیم. تیک Create Caps رو بر می داریم و Apply می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام نود و ششم

Polygon ها رو می چرخونیم و جا به جا می کنیم. باید تصویر زیر به دست بیاد.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام نود و هفتم

حالا هر دو Polygon رو انتخاب می کنیم. ابزار Bridge رو بر می داریم و Polygon ها رو به هم وصل می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام نود و هشتم

ابزار Knife رو بر می داریم. وارد Loop Mode میشیم و وسط نقطه اتصال رو برش میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گم نود و نهم

وارد Edge Mode میشیم. این برش رو با استفاده از ابزار Loop Selection انتخاب می کنیم و یک مقدار جا به جا می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد ام

وارد نمای راست میشیم. ابزار Brush رو بر می داریم و شکل رو اصلاح می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و یکم

وارد نمای پرسپکتیو میشین و اسم Hyper NURBS رو میزاریم Cup. شکل فنجان رو توی صحنه اصلی کپی و Paste می کنیم و در محل -20, 95, -80 cm قرار میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و دوم

چند تا کپی از فنجان تهیه می کنیم و اون ها رو در جاهای مختلف قرار میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و سوم

یک فایل Cinema4D جدید به همراه یک استوانه درصت می کنیم. Radius رو روی 9 سانتی متر، Height رو روی 1 سانتی متر، Rotation Segments رو روی 45، Fillet Radius رو روی 0.1 سانتی متر با 1 Segment قرار میدیم و Editable می کنیم. Phong Angle رو روی 40 تنظیم می کنیم. بعد هم ابزار Loop Selection رو بر می داریم و Polygon های بالای استوانه رو انتخاب می کنیم. ابزار Extrude Inner رو بر می داریم و از پنل Attributes، Offset رو روی 8 سانتی متر تنظیم می کنیم و Apply می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و چهارم

همچنان که Polygon ها در وضعیت انتخاب قرار گرفتن، ابزار Extrude رو بر می داریم. Offset رو روی 2 سانتی متر تنظیم می کنیم و Apply می کنیم.

 http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و پنجم

یک استوانه جدید درست می کنیم. Radius رو روی 1 سانتی متر، Height رو روی 8 سانتی متر، Orientation رو روی –X، Fillet Radius رو روی 0.2 سانتی متر با 3 Segment و Y Position رو روی 3 سانتی متر تنظیم می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و ششم

یک استوانه جدید درست ی کنیم و Radius رو روی 3 سانتی متر، Height رو روی  40 سانتی متر، Rotation segments رو روی 24، Position رو روی 3، 23 سانتی متر قرار میدیم. اون رو Duplicate می کنیم و X Position  رو روی -3cm تنظیم می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و هفتم

ابزار Live Selection رو بر می داریم و سه استوانه آخر رو انتخاب می کنیم. P Rotation پنل Attributes رو روی -90 درجه میزاریم و Position رو به 0، 43 و 10 سانتی متر تغییر میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و هشتم

شش استوانه آخر رو انتخاب می کنیم و با هم گروه می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و نهم

وارد نمای راست و Axis Mode میشیم و محور رو به موقعیت 0، 3 و 0 سانتی متر درگ می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و دهم

وارد نمای پرسپکتیو میشیم. دو استوانه آخر رو انتخاب می کنیم و Height رو روی 25 سانتی متر و Z Position رو روی 12 سانتی متر تنظیم می کنیم.

 http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و یازدهم

استوانه سوم رو Duplicate می کنیم و زیر Null Object قرار میدیم. Z Position رو به 25 سانتی متر تغییر میدیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و دوازدهم

مسیر Objects > Create Spline > B-Spline رو دنبال می کنیم. برای شروع رسم نوار، CCtrl رو نگه می داریم. مسیر Objects > NURBS > Lahe NURBS رو دنبال می کنیم و Z Position رو روی 29 سانتی متر تنظیم می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و سیزدهم

نوار رو در زیر Lathe NURBS قرار میدیم. اون رو از پنل Object انتخاب می کنیم و بعد مییرم سراغ پنل Attributes. حالا Intermediate Points رو روی Natural با مقدار 8 قرار میدیم. Lathe NURBS رو زیر Null Object میزاریم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و چهاردهم

Null Object رو انتخاب و P Rotation رو روی 25 درجه تنظیم می کنیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و پانزدهم

هر چیزی که در پنل Object قرار داره رو انتخاب و با هم گروه می کنیم. حالا اسمش رو میزاریم Lamp.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و شانزدهم

شکل لامپ رو توی صحنه اصلی و در موثعیت -70, 92 , -90 سانتی متری Copy و Psate می کنیم و یک مقدار می چرخونیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

گام صد و هفدهم

حالا Ambient Occulsion رو از پنجره Render Settings فعال می کنیم و رندر می گیریم. توی قسمت بعدی، به متریال ها، نور و رندر نهایی می پردازیم.

http://aryagostarafzar.com/articles/model-texture-and-render-an-interior-scene-with-cinema-4d-and-vray-part-1/

ادامه آموزش آموزش Cinema4D و Vray : طراحی صحنه داخلی – قسمت سوم

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: