آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 2985
آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان

آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان

توی این آموزش، طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: مبتدی
 • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator
 1. طراحی پس زمینه

یک مستطیل رسم می کنیم و کد رنگی #۴b6471 رو براش در نظر می گیریم و بعد هم نودها رو با ابزار Mesh جا به جا می کنیم.

وقتی Mesh Grid درست شد، نودهای ردیف پایین و وسط پایین رو انتخاب می کنیم و کد رنگی #۸a9ba2 رو براش در نظر می گیریم.

نودهای بالا و کناره ها رو هم با کد رنگی #۲۵۳b4b و نودهای وسط دومین ردیف بالا رو هم با کد رنگی #۳۸۵۲۶۰ رنگ آمیزی می کنیم.

کد رنگی #d2dad9 رو هم برای نودهای پایین در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان

گام دوم

بریم سراغ تپه های برفی.

یک مستطیل با کد رنگی #f6f7f2 رسم می کنیم و چند تا نود با ابزار Mesh اضافه می کنیم. نودها رو جا به جا می کنیم و مستطیل رو به صورت مواج در میاریم.

در نهایت، کد رنگی #d0dfe4 رو برای نودهای انتخاب شده در نظر می گیریم. اولین تپه درست شد.

آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان

گام سوم

دومین تپه رو هم رسم می کنیم و کدهای رنگی زیر رو براش در نظر می گیریم.

 1. #e1ebec
 2. #c0d1d8
 3. #f6f7f2

آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان

گام چهارم

در نهایت، سومین تپه رو هم به همون صورت رسم می کنیم.

 1. #cbd8de
 2. #f4f6f1

آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان

گام پنجم

تپه ها رو روی همدیگه میزاریم. اولی رو در جلو، دومی رو در وسط و سومی رو در عقب قرار میدیم.

اون ها رو به صورت زیر در میاریم.

آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان

گام ششم

تپه ها رو در پایین پس زمینه قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان

 1. طراحی لامپ ها

گام اول

بریم سراغ لامپ ها.

نیمی از لامپ رو با ابزار Pen رسم می کنیم و وارد مسیر Object > Transform > Reflect میشیم. روی Copy کلیک می کنیم و اون ها رو نزدیک به همدیگه قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان

گام دوم

دو نیمه لامپ رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Unite کلیک می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان

گام سوم

با استفاده از ابزار Pen، چند تا بیضی کوچک رسم می کنیم.

شکل ها رو در بالای Outline قرار میدیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی Minus Front کلیک می کنیم.

گام چهارم

نتیجه رو انتخاب می کنیم و یک Linear Gradient با کد رنگی #۲a1800, #dfcfd9, #2a1800 رو روی اون اعمال می کنیم.

گام پنجم

با استفاده از ابزار Pen، چند تا شکل تزئینی به صورت زیر رسم می کنیم.

وارد پنل Stroke میشیم. Profile رو به دلخواه تنظیم می کنیم.

گام ششم

دو تا بیضی کوچک دو طرف شکل رسم می کنیم.

منحنی رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Object > Expand Appearance میشیم. همه شکل ها رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم. روی Unite کلیک می کنیم و کد رنگی #۴۵۳a2e رو براش در نظر می گیریم.

گام هفتم

لامپ رو به شکل تزئینی وصل می کنیم.

گام هشتم

درست مثل قبل از Mesh استفاده می کنیم.

 1. #۱۰۰۸۰۴
 2. #۷f7460
 3. #۵a503e

گام نهم

قسمت دوم رو هم به همون صورت رسم می کنیم.

 1. #۱۰۰۸۰۴
 2. #۳۶۲c1b
 3. ۷۹۶f5a

گام دهم

پایه رو رسم می کنیم.

 1. #۱۰۰۸۰۴
 2. #۶۶۵b48
 3. #۳b2e22

گام یازدهم

یک شکل به صورت زیر رسم می کنیم. کد رنگی #۱۱۰۶۰۰ رو براش در نظر می گیریم. وارد مسیر Effect > Warp > Arc میشیم و Bend رو میزاریم روی -۲۰ درصد.

وارد مسیر Object > Expand Appearance میشیم.

گام دوازدهم

شکل رو با مش رنگ آمیزی می کنیم.

 1. #۴۱۳۶۲۹
 2. ۶f6452
 3. ۵۴۴۹۳a

گام سیزدهم

اندازه کپی ها رو تغییر میدیم.

گام چهاردهم

حلقه هایی که درست کردیم رو وصل می کنیم.

گام پانزدهم

در نهایت، لامپ ها رو بهش وصل می کنیم.

 1. روشن کردن لامپ ها

گام اول

یک بیضی باریک رسم می کنیم. Radial Gradient با کد رنگی #ffff7f تا #۰۰۰۰۰۰ رو براش در نظر می گیریم.

گام دوم

یک کپی دیگه از بیضی تهیه می کنیم و اون رو روی خودش قرار میدیم. وارد پنل Transparency میشیم. Screen رو انتخاب می کنیم و Opacity رو میزاریم روی ۷۹ درصد.

شکل حاصل رو کپی کرده، می چرخونیم و کوچک تر می کنیم.

گام سوم

یک بیضی خیلی باریک تر رسم می کنیم و Gradient زیر رو روی اون اعمال می کنیم.

گام چهارم

یک کپی از اون رو در بالا قرار میدیم. Oapcity رو روی ۶۱ درصد و Transparency رو روی Screen قرار میدیم.

گام پنجم

یک دایره رسم می کنیم. Radial Gradient رو روی اون اعمال می کنیم. باز هم Transparency رو روی Screen اما Opacity رو روی ۹۵ درصد قرار میدیم.

گام ششم

تمام اجزا رو روی همدیگه قرار میدیم.

گام هفتم

آخرین بیضی رو هم رسم می کنیم. Transparency رو روی Screen قرار میدیم و Radial Gradient رو با کدهای رنگی #ffffff, #ffb500, #000000 روی اون اعمال می کنیم.

گام هشتم

اولین پرتو رو به صورت زیر روی لامپ قرار میدیم.

گام نهم

پرتو رو به هر دو لامپ اضافه می کنیم.

گام دهم

لامپ رو چندین بار کپی می کنیم.

 1. اضافه کردن درخت و برف

گام اول

شاخه ها رو با دنبال کردن ” آموزش Illustrator : درخت قلبی شکل “ رسم می کنیم. تنه درخت رو هم رسم می کنیم و کد رنگی #۵۴۴e48 رو براش در نظر می گیریم و شاخه ها رو بهش اضافه می کنیم.

گام دوم

شاخه های بیشتری اضافه می کنیم.

گام سوم

یک درخت دیگه هم با همین روش رسم می کنیم.

گام چهارم

شاخه های بیشتری رو به دومین درخت اضافه می کنیم.

گام پنجم

یک بیضی رسم می کنیم. Radial Gradient با کد رنگی #fcfc98, #000000 رو براش در نظر می گیریم. Opacity رو میزاریم روی ۷۰ درصد و Transparency رو میزاریم روی Screen.

گام ششم

درخت ها رو چند بار کپی می کنیم و هایلایت ها رو پشت اون ها اضافه می کنیم.

گام هفتم

درخت ها و لامپ ها رو میزاریم روی پس زمینه.

گام هشتم

دو تا دایره مشابه رسم می کنیم. کد رنگی #acb99a رو برای اولی و کد رنگی #۰۲۰۲۰۰ رو به صورت Radial Gradient در نظر می گیریم.

Transparency رو میزاریم روی Screen.

گام نهم

دایره سبز رو زیر گرادیانت قرار میدیم. هر دو انتخاب می کنیم. وارد پنل Transparency میشیم و Make Mask رو انتخاب می کنیم. Clip و Invert Mask رو انتخاب می کنیم.

گام دهم

این هایلایت ها رو به پس زمینه اضافه می کنیم.

گام یازدهم

برای اضافه کردن برف ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه برفی و زمستانی “ رو دنبال می کنیم.

گام دوازدهم

یک مستطیل هم به عنوان چهارچوب تصویر رسم می کنیم.

گام سیزدهم

تمام اجزا رو انتخاب می کنیم. کلیک راست می زنیم و Make Clipping Mask رو انتخاب می کنیم.

گام چهاردهم

تمام شد!

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی جشنواره زمستانی همراه با لامپ های درخشان ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش ایلاستریتور

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0