آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 4134
آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس قسمت اول

توی این آموزش، طراحی گردونه شانس رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از شکل های ساده و Layer Style های مختلف استفاده می کنیم.

با ” آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop
  1. طراحی بخش اصلی گردونه

گام اول

با زدن دکمه D، رنگ پیش زمینه یا Foreground و رنگ پس زمینه یا Background رو به صورت پیش فرض در میاریم.

فتوشاپ رو باز می کنیم. وارد مسیر File > New میشیم. یک سند جدید به ابعاد ۲۵۲۰ در ۲۶۲۰ پیکسل درست می کنیم. بعد هم راهنمای عمودی و افقی رو تنظیم می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر Layer > New > Group میشیم و یک گروه جدید درست می کنیم و اسم گروه رو میزاریم Back.

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول

گام سوم

ابزار Ellipse رو بر می داریم و یک شکل به اندازه ۱۷۸۸ در ۱۷۸۸ پیکسل درست می کنیم. این شکل رو به وسط سند منتقل می کنیم. روی لایه اون دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Stroke :

Size روی ۴ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۳۰ درصد

Fill Type روی Color

Color روی #۰۰۰۰۰۰

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول

گام چهارم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Gradient به صورت #۵b5b5b, 0% و #e9e9e9, 25% و #۵b5b5b, 50% و #e9e9e9, 75% و #۵b5b5b, 100%

Style روی Angle

Angle روی ۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

تیک Reverse و Dither رو بر می داریم

Align with Layer رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول

گام پنجم

Outer Glow :

Blend Mode روی Linear Color

Opacity روی ۸۷ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #۰۲۳c8d

Technique روی Softer

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۱۷ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۳۵ درصد

Jitter روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول

اسم لایه رو میزاریم Silver Frame.

گام ششم

حالا می خوایم چهارچوب طلایی رو درست کنیم. ابزار Ellipse رو بر می داریم و روی سند کلیک می کنیم. به این ترتیب یک پنجره باز میشه. ابعاد ۱۷۰۵ در ۱۷۰۵ پیکسل رو براش در نظر می گیریم و شکل رو در وسط سند قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول

گام هفتم

روی لایه دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Stroke :

Size روی ۸ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۵۰ درصد

Fill Type روی Color

Color روی #۳۶۰۰۰۰

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول

گام هشتم

Inner Glow :

Blend Mode روی Overlay

Opacity روی ۵۲ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #f5f5f6

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۱۰۰ درصد

Size روی ۳ پیکسل

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول

گام نهم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Gradient به صورت #fff64e, 0% و #e29302, 25% و #fff64e, 50% و #e29302, 75% و #fff64e, 100%

Style روی Angle

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

تیک Reverse و Dither رو بر می داریم

Align with Layer رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول

گام دهم

Drop Shadow :

Blending Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۴۰ درصد

تیک Use Global Light box رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۱۵ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۱۵ پیکسل

اسم لایه رو میزاریم Golden Frame.

گام یازدهم

ابزار Ellipse رو بر می داریم و یک شکل به اندازه ۱۶۲۴ در ۱۶۲۴ پیکسل رسم می کنیم و اون رو در وسط قرار میدیم.

گام دوازدهم

Inner Shadow :

Blend Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۱۰ پیکسل

Choke روی ۳۳ درصد

Size روی ۴۵ پیکسل

Contour روی Linear

Anti aliased رو تیک می زنیم

Noise روی ۰ درصد

گام سیزدهم

Color Overlay :

Blend Mode روی Normal

Color روی #۳۶۲d3d

Opacity روی ۱۰۰ درصد

اسم لایه رو میزاریم Inner Area.

گام چهاردهم

میریم سراغ درست کردن لامپ ها. ابزار Ellipse رو بر می داریم و دو تا شکل به اندازه ۶۰ در ۶۰ پیکسل رسم می کنیم. این دایره ها رو به وسط گردونه می بریم. یکی رو در بالا و یکی رو در پایین قرار میدیم. اون ها رو انتخاب و با هم Merge یا ادغام می کنیم. اسم این لایه رو میزاریم Double Lamps.

گام پانزدهم

لایه Double Lamps رو Duplicate می کنیم. وارد مسیر Edit > Transform Free Path میشیم و اون رو ۲۵.۵ درجه می چرخونیم. این کار رو چندین بار تکرار می کنیم. در نتیجه این کار، تصویر زیر به دست میاد.

گام شانزدهم

تمام کپی های لایه Double Lamps رو انتخاب و با هم ادغام می کنیم تا یکپارچه بشن. برای این کار، وارد مسیر Layer > Merge Shapes میشیم و Ctrl+E رو می زنیم. این لایه جدید رو Duplicate می کنیم. اسم اون ها رو به این ترتیب عوض می کنیم. لایه بالا Light و لایه پایین Base.

گام هفدهم

روی لایه Base دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۱۰۳ درصد

Direction روی Up

Size روی ۱۸ پیکسل

Soften روی ۴ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Altitude روی ۶۰ درصد

Gloss Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Highlight Mode روی Color Dodge

Highlight Color روی #ffffff

Opacity روی ۶۵ درصد

Shadow Mode روی Color Dodge

Shadow Color روی #ffffff

Opacity روی ۸۷ درصد

گام هجدهم

Inner Glow :

Blend Mode روی Overlay

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #ffffff

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۴ درصد

Size روی ۸ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۵ درصد

Jitter روی ۰ درصد

گام نوزدهم

Satin :

Blend Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۳۶ درصد

Angle روی ۰ درجه

Distance روی ۶ پیکسل

Size روی ۱۶ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

گام بیستم

Color Overlay :

Blend Mode روی Normal

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۱۰۰ درصد

گام بیست و یکم

Drop Shadow :

Blending Mode روی Normal

Color روی #ffffff

Opacity روی ۷۵ درصد

تیک Use Global Light Box رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۶ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۵ پیکسل

گام بیست و دوم

روی لایه Light دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Stroke :

Size روی ۲ پیکسل

Position روی Inside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Fill Type روی Color

Color روی #f8f6d2

گام بیست و سوم

Inner Glow :

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #f7f394

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۱۵ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti alaised رو بر می داریم

Range روی ۳۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

گام بیست و چهارم

Color Overlay :

Blend Mode روی Normal

Color روی #ffffff

Opacity روی ۱۰۰ درصد

گام بیست و پنجم

Outer Glow :

Blend Mode روی Hard Light

Opacity روی ۹۶ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #fff754

Technique روی Softer

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۵۴ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۴۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

” آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم “

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0