آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک قسمت هفدهم

توی این آموزش، با ذرات و دینامیک در Maya آشنا میشیم. با چند تا ذره شروع می کنیم و افکت هایی مثل آتش، دود، انفجار، باران و غیره رو باهاش درست می کنیم.

با ” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت اول “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سوم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهارم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پنجم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت ششم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفتم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هشتم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت نهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت یازدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت دوازدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت سیزدهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت چهاردهم “

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت پانزدهم”

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت شانزدهم “

  1. nParticles

گام اول

مایا رو باز می کنیم و میریم سراغ nDynamics Mode.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام دوم

وارد مسیر nParticles > Create nParticles > Create Emitter میشیم و روی مربع کنارش کلیک می کنیم. بعد هم امکان Points رو فعال می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام سوم

وارد پنجره Emitter Options میشیم. Emitter Type رو روی Volume و Volume Shape رو روی Sphere قرار میدیم و روی Create کلیک می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام چهارم

دکمه Play رو می زنیم. می تونین ساطع شدن رو ذرات رو مشاهده کنین.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام پنجم

میریم سراغ Emitter1 Attribute و Rate رو روی ۵۰۰۰ قرار میدیم. این طوری تعداد ذرات افزایش پیدا می کنه.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام ششم

میریم سراغ Volume Speed Attributes و Away from Center رو روی ۵ قرار میدیم. این طوری ذرات از خاستگاه شون پراکنده میشن.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام هفتم

Along Axis رو روی ۷ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

  1. Attribute مربوط به Key Frame

گام اول

همچنان که Emitter انتخاب شده، Rate اولین فریم رو روی ۵۰۰۰ و Rate فریم ششم رو روی ۵۰۰ و فریم هفتم رو روی ۰ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام دوم

میریم سراغ nParticleShape1 Attribute و از بخش Dynamic Properties، امکان Ignore Solver Gravity رو تیک می زنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام سوم

میریم سراغ Lifspan و Lifespan Mode رو روی Random Range و Lifespan رو روی ۱ و Lifespan Random رو روی ۰.۵ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

  1. ایجاد Fluid Container

گام اول

میریم سراغ Dynamics Mode. وارد  مسیر Fluid Effects > Create 3D Container میشیم و یک Fluid Container سه بعدی رسم می کنیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام دوم

همچنان که Fluid Container انتخاب شده، میریم سراغ Fluid Container Attribute. بعد هم بخش Container Properties رو انتخاب کرده و عدد ۵۰ رو برای Base Resolution در نظر می گیریم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام سوم

Boundary X رو روی None و Boundary Y رو روی Y- Sides و Baoundary Z رو روی None قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام چهارم

Display رو باز کرده و Boundary Draw رو روی Boudary Box قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام پنجم

میریم سراغ Auto Resize و Auto Resize رو فعال و Resize Closed Boundaries و Resize in Substeps رو غیر فعال می کنیم. Auto Resize Threshold رو روی ۰.۰۰۳ و Auto Resize Margin رو روی ۸ قرار میدیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام ششم

همچنان که تمام ذرات و Emitter و Container انتخاب شدن، وارد مسیر Fluid Effects > Add/Edit Contents > Emit from Object میشیم.

آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هفدهم

گام هفتم

میریم سراغ منوی Show و امکان nParticles رو غیر فعال می کنیم.

گام هشتم

Lighting رو باز کرده و امکان Self Shadow رو غیر فعال می کنیم. Shadow Opacity رو هم میزاریم روی ۱.

گام نهم

میریم سراغ FluidEmitter1 Attribute و Heat/Voxel/Sec و Fuel/Voxel/Sec که توی بخش Fluid Attributes قرار دارن رو میزاریم روی ۰.

گام دهم

منوی Emission Speed Attribute رو باز کرده و Speed Method رو روی Replace و Inherit Velocity رو روی ۱ و Normal Speed رو روی ۱ و Tangent Speed رو روی ۰ و Directional Speed رو روی ۱ و Direction X رو روی ۰ و Direction Y رو روی ۱  و Direction Z رو روی ۰ قرار میدیم.

گام یازدهم

میریم سراغ FluidShape1 Attribute و منوی Shadingر و باز می کنیم. بعد هم رنگ خاکستری رو برای Transparency در نظر می گیریم.

گام دوازدهم

منوی Color رو باز می کنیم و رنگ زیر رو براش در نظر می گیریم. Color Input رو روی Y Gradient قرار میدیم.

گام سیزدهم

منوی Lighting رو باز کرده و Ambient Brightness رو روی ۰.۳ قرار میدیم.

گام چهاردهم

وارد مسیر Content Details > Density > Velocity میشیم و Swirl رو روی ۴۰ و Noise رو روی ۱ قرار میدیم. Turbulence رو باز کرده و Strength رو میزاریم روی ۱.

گام پانزدهم

از فریم رندر می گیریم.

گام شانزدهم

چند تا کپی از Fluid Container تهیه کرده و اون ها رو به صورت تصادفی توزیع می کنیم.

گام هفدهم

از فریم خروجی می گیریم و تمام!

” آموزش Maya : آشنایی با ذرات و دینامیک – قسمت هجدهم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *