آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 1529

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین قسمت سوم

توی این آموزش، افکت متنی طلایی مزین رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: 60 تا 80 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت اول “

” آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت دوم “

گام دهم

Bevel & Emboss :

Style روی Stroke Emboss

Technique روی Smooth

Depth روی 100 درصد

Direction روی Up

Size روی 24 پیکسل

Soften روی 0 پیکسل

Use Global Light رو تیک می زنیم

Shading Angle روی 90 درجه

Altitude روی 30 درجه

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Highlight Mode روی Screen

Highlight Mode Color روی #ffffff

Highlight Mode Opacity روی 50 درصد

Shadow Mode روی Multiply

Shadow Mode Color روی #000000

Shadow Mode Opacity روی 50 درصد

روی Gloss Contour کلیک کرده و یک Contour جدید با تنظیمات زیر درست می کنیم.

Point 1 به صورت Input:0% Output: 0% Corner: On

Point 2 به صورت Input:46% Output: 69% Corner: On

Point 3 به صورت Input:50% Output: 0% Corner: On

Point 4 به صورت Input:94% Output: 73% Corner: On

Point 5 به صورت Input:100% Output: 0% Corner: On

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام یازدهم

Stroke رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Size روی 28 پیکسل

Position روی Center

Blend Mode روی Normal

Opacity روی 100 درصد

تیک Overprint رو بر می داریم

Fill Type روی Pattern

Pattern وری Ornamental Pattern Final

Scale روی 25 درصد

Link with Layer رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام دوازدهم

Inner Shadow رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Color Dodge

Color روی #ffffff

Opacity روی 96 درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی 0 درجه

Distance روی 18 پیکسل

Choke روی 28 درصد

Size روی 6 پیکسل

Contour روی Linear

Input روی 100 درصد

Output روی 71 درصد

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی 0 درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام سیزدهم

Inner Glow رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Darken

Opacity روی 69 درصد

Noise روی 0 درصد

Color روی #000000

Technique روی Precise

Source روی Edge

Choke روی 66 دردص

Size روی 21 پیکسل

Contour وری Linear

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی 55 درصد

Jitter روی 0 درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام چهاردهم

Drop Shadow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Color روی #000000

Opacity روی 57 درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی 0 درجه

Distance روی 27 پیکسل

Spread روی 33 درصد

Size روی 16 پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی 0 درصد

Layer Knocks Out Drop Shadow رو تیک می زنیم

روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام پانزدهم

لایه متن رو کپی کرده و اسمش رو میزاریم Mulia TOP. بعد هم روی اون کلیک راست کرده و Clear Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام شانزدهم

روی لایه Mulia TOP دابل کلیک کرده و وارد پنل Layer Style میشیم. Pattern Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Blend Mode روی Overlay

Opacity روی 100 درصد

Pattern روی Radial Pattern

Scale روی 25 درصد

Link with Layer رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام هفدهم

Bevel & Emboss رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی 240 درصد

Direction روی Up

Size روی 68 پیکسل

Soften روی 0 پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Shading Angle روی 90 درجه

Altitude روی 37 درجه

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Lighter Color

Highlight Color روی #ffdb95

Highlight Opacity روی 7 درصد

Shadow Mode روی Darken

Shadow Color روی #000000

Shadow Opacity روی 26 درصد

روی Gloss Contour کلیک کرده و تنظیمات زیر رو اعمال می کنیم.

Point 1 به صورت Input: 0% Output: 9% Corner: Off

Point 2 به صورت Input: 35% Output: 25% Corner: Off

Point 3 به صورت Input:52% Output: 23% Corner: Off

Point 4 به صورت Input: 60% Output: 97% Corner: Off

Point 5 به صورت Input: 100% Output: 0% Corner: Off

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک 1

 جادوی فتوشاپ پک 2

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 1

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 2


گام هجدهم

Stroke رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Size روی 24 پیکسل

Position روی Center

Blend Mode روی Normal

Opacity روی 0 درصد

تیک Overprintرو بر می داریم

Fill Type روی Color

Color روی مشکی

Opacity روی 0 درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام نوزدهم

Outer Glow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Opacity روی 100 درصد

Noise روی 0 درصد

Color روی #1a1a1a

Technique روی Softer

Spread روی 90 درصد

Size روی 14 پیکسل

Contour روی Linear

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی 100 درصد

Jitter روی 0 درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست ام

Drop Shadow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Color روی #0c0b0c

Opacity وری 100 درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی 0 درجه

Distance روی 8 پیکسل

Spread روی 100 درصد

Size روی 14 پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی 0 درصد

Layer Knocks Out Drop Shadow رو تیک می زنیم

روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و یکم

هر دو لایه متن رو انتخاب کرده و اون ها رو به Smart Object تبدیل می کنیم. Ctrl+T رو فشار داده و Size رو میزاریم روی 55 درصد.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و دوم

وارد مسیر Filter > Sharpen > Sharpen میشیم. روی لایه متن دابل کلیک کرده و پنل Layer Style رو باز می کنیم. Drop Shadow رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Color روی #000000

Opacity روی 23 درصد

تیک Use Global Light رو بر میداریم

Angle روی 1- درصد

Distance روی 21 درصد

Spread روی 8 درصد

Size روی 6 پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی 0 درصد

Layer Knocks Out Drop Shadow رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و سوم

یک لایه جدید درست کرده و Mode رو میزاریم روی Screen. ابزار Brush رو به همراه قلموی Soft Round بر می داریم و Size رو میزاریم روی 473 پیکسل.

کد رنگی #120202 رو برای Color در نظر می گیریم. شروع می کنیم به کلیک روی متن و نور بیشتری رو اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و چهارم

یک لایه دیگه درست کرده و Blend Mode رو میزاریم روی Normal. بعد هم Size قلمو رو روی 213 پیکسل و Color رو روی #170c00 قرار میدیم.

شروع می کنیم به کلیک روی متن و نور بیشتری اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و پنجم

Fil دومین لایه نور رو روی 0 درصد قرار میدیم. روی لایه دابل کلیک کرده و Layer Style رو باز می کنیم. یک Color Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Screen

Color روی #390300

Opacity روی 41 درصد

Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و ششم

یک لایه جدید به اسم Simple Shadow درست می کنیم. بعد هم این لایه رو زیر لایه متن قرار میدیم.

ابزار Ellipse رو برداشته و Color رو روی #000000 تنظیم می کنیم. روی نقطه ابتدایی حرف اول کلیک کرده و با ماوس تا پایان آخر حرف درگ می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و هفتم

لایه Simple Shadow رو به Smart Object تبدیل می کنیم. وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم .Blur رو روی 6.4 پیکسل قرار میدیم. Opacity رو میزاریم روی 55 درصد.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

نتیجه

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

امیدواریم ” آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک 1

 جادوی فتوشاپ پک 2

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 1

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 2


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: