آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین قسمت سوم

توی این آموزش، افکت متنی طلایی مزین رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت اول “

” آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت دوم “

گام دهم

Bevel & Emboss :

Style روی Stroke Emboss

Technique روی Smooth

Depth روی ۱۰۰ درصد

Direction روی Up

Size روی ۲۴ پیکسل

Soften روی ۰ پیکسل

Use Global Light رو تیک می زنیم

Shading Angle روی ۹۰ درجه

Altitude روی ۳۰ درجه

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Highlight Mode روی Screen

Highlight Mode Color روی #ffffff

Highlight Mode Opacity روی ۵۰ درصد

Shadow Mode روی Multiply

Shadow Mode Color روی #۰۰۰۰۰۰

Shadow Mode Opacity روی ۵۰ درصد

روی Gloss Contour کلیک کرده و یک Contour جدید با تنظیمات زیر درست می کنیم.

Point 1 به صورت Input:0% Output: 0% Corner: On

Point 2 به صورت Input:46% Output: 69% Corner: On

Point 3 به صورت Input:50% Output: 0% Corner: On

Point 4 به صورت Input:94% Output: 73% Corner: On

Point 5 به صورت Input:100% Output: 0% Corner: On

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام یازدهم

Stroke رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Size روی ۲۸ پیکسل

Position روی Center

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

تیک Overprint رو بر می داریم

Fill Type روی Pattern

Pattern وری Ornamental Pattern Final

Scale روی ۲۵ درصد

Link with Layer رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام دوازدهم

Inner Shadow رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Color Dodge

Color روی #ffffff

Opacity روی ۹۶ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۰ درجه

Distance روی ۱۸ پیکسل

Choke روی ۲۸ درصد

Size روی ۶ پیکسل

Contour روی Linear

Input روی ۱۰۰ درصد

Output روی ۷۱ درصد

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام سیزدهم

Inner Glow رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Darken

Opacity روی ۶۹ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Technique روی Precise

Source روی Edge

Choke روی ۶۶ دردص

Size روی ۲۱ پیکسل

Contour وری Linear

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۵۵ درصد

Jitter روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام چهاردهم

Drop Shadow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۵۷ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۰ درجه

Distance روی ۲۷ پیکسل

Spread روی ۳۳ درصد

Size روی ۱۶ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

Layer Knocks Out Drop Shadow رو تیک می زنیم

روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام پانزدهم

لایه متن رو کپی کرده و اسمش رو میزاریم Mulia TOP. بعد هم روی اون کلیک راست کرده و Clear Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام شانزدهم

روی لایه Mulia TOP دابل کلیک کرده و وارد پنل Layer Style میشیم. Pattern Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Blend Mode روی Overlay

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Pattern روی Radial Pattern

Scale روی ۲۵ درصد

Link with Layer رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام هفدهم

Bevel & Emboss رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۲۴۰ درصد

Direction روی Up

Size روی ۶۸ پیکسل

Soften روی ۰ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Shading Angle روی ۹۰ درجه

Altitude روی ۳۷ درجه

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Lighter Color

Highlight Color روی #ffdb95

Highlight Opacity روی ۷ درصد

Shadow Mode روی Darken

Shadow Color روی #۰۰۰۰۰۰

Shadow Opacity روی ۲۶ درصد

روی Gloss Contour کلیک کرده و تنظیمات زیر رو اعمال می کنیم.

Point 1 به صورت Input: 0% Output: 9% Corner: Off

Point 2 به صورت Input: 35% Output: 25% Corner: Off

Point 3 به صورت Input:52% Output: 23% Corner: Off

Point 4 به صورت Input: 60% Output: 97% Corner: Off

Point 5 به صورت Input: 100% Output: 0% Corner: Off

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام هجدهم

Stroke رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Size روی ۲۴ پیکسل

Position روی Center

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۰ درصد

تیک Overprintرو بر می داریم

Fill Type روی Color

Color روی مشکی

Opacity روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام نوزدهم

Outer Glow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #۱a1a1a

Technique روی Softer

Spread روی ۹۰ درصد

Size روی ۱۴ پیکسل

Contour روی Linear

Anti aliased رو تیک می زنیم

Range روی ۱۰۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست ام

Drop Shadow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Color روی #0c0b0c

Opacity وری ۱۰۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۰ درجه

Distance روی ۸ پیکسل

Spread روی ۱۰۰ درصد

Size روی ۱۴ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

Layer Knocks Out Drop Shadow رو تیک می زنیم

روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و یکم

هر دو لایه متن رو انتخاب کرده و اون ها رو به Smart Object تبدیل می کنیم. Ctrl+T رو فشار داده و Size رو میزاریم روی ۵۵ درصد.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و دوم

وارد مسیر Filter > Sharpen > Sharpen میشیم. روی لایه متن دابل کلیک کرده و پنل Layer Style رو باز می کنیم. Drop Shadow رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Normal

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۲۳ درصد

تیک Use Global Light رو بر میداریم

Angle روی ۱- درصد

Distance روی ۲۱ درصد

Spread روی ۸ درصد

Size روی ۶ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

Layer Knocks Out Drop Shadow رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و سوم

یک لایه جدید درست کرده و Mode رو میزاریم روی Screen. ابزار Brush رو به همراه قلموی Soft Round بر می داریم و Size رو میزاریم روی ۴۷۳ پیکسل.

کد رنگی #۱۲۰۲۰۲ رو برای Color در نظر می گیریم. شروع می کنیم به کلیک روی متن و نور بیشتری رو اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و چهارم

یک لایه دیگه درست کرده و Blend Mode رو میزاریم روی Normal. بعد هم Size قلمو رو روی ۲۱۳ پیکسل و Color رو روی #۱۷۰c00 قرار میدیم.

شروع می کنیم به کلیک روی متن و نور بیشتری اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و پنجم

Fil دومین لایه نور رو روی ۰ درصد قرار میدیم. روی لایه دابل کلیک کرده و Layer Style رو باز می کنیم. یک Color Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Screen

Color روی #۳۹۰۳۰۰

Opacity روی ۴۱ درصد

Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و ششم

یک لایه جدید به اسم Simple Shadow درست می کنیم. بعد هم این لایه رو زیر لایه متن قرار میدیم.

ابزار Ellipse رو برداشته و Color رو روی #۰۰۰۰۰۰ تنظیم می کنیم. روی نقطه ابتدایی حرف اول کلیک کرده و با ماوس تا پایان آخر حرف درگ می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

گام بیست و هفتم

لایه Simple Shadow رو به Smart Object تبدیل می کنیم. وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم .Blur رو روی ۶.۴ پیکسل قرار میدیم. Opacity رو میزاریم روی ۵۵ درصد.

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

نتیجه

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین – قسمت سوم

امیدواریم ” آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی مزین ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *