آموزش Photoshop : افکت متنی لگو – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی لگو – قسمت دوم توی این آموزش، افکت متنی لگو رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی لگو ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : افکت متنی لگو –ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی خوشمزه – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی خوشمزه – قسمت دوم توی این آموزش، افکت متنی خوشمزه رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی خوشمزه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : افکت متنی خوشمزه –ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تصویری کهکشان – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت تصویری کهکشان – قسمت اول توی این آموزش، افکت تصویری کهکشان رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری کهکشان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop درست کردن میدان ستاره گام اول یک سندادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی رنگی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی رنگی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی رنگی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی رنگی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی الگوی ساده گام اول یک سند جدیدادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین – قسمت دوم توی این آموزش، افکت متنی مزین رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی مزین ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : افکت متنی مزین –ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تصویری Halftone

آموزش Photoshop : افکت تصویری Halftone توی این آموزش، افکت تصویری Halftone رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری Halftone ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop روش اول گام اول وارد مسیر Filter > Filter Gallery میشیم.ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تصویری Matte با Action

آموزش Photoshop : افکت تصویری Matte با Action توی این آموزش، افکت تصویری Matte با Action رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری Matte با Action ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop شروع Action گام اول تصویرادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تصویری فیلم

آموزش Photoshop : افکت تصویری فیلم توی این آموزش، افکت تصویری فیلم رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری فیلم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop شروع Action گام اول وارد مسیر File > Open میشیمادامه مطلب

آموزش Photoshop : درست کردن الگوی Halftone

آموزش Photoshop : درست کردن الگوی Halftone توی این آموزش، درست کردن الگوی Halftone رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : درست کردن الگوی Halftone ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop شروع Action گام اول وارد مسیر Fileادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی خوشمزه – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی خوشمزه – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی خوشمزه رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی خوشمزه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop اضافه کردن حروف گام اول یک سند جدیدادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی فلز مایع

آموزش Photoshop : افکت متنی فلز مایع توی این آموزش، افکت متنی فلز مایع رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی فلز مایع ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تصویری موزائیکی

آموزش Photoshop : افکت تصویری موزائیکی توی این آموزش، افکت تصویری موزائیکی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری موزائیکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop شروع Action گام اول تصویر مورد نظر رو انتخاب کرده وادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی گرانج

آموزش Photoshop : افکت متنی گرانج توی این آموزش، افکت متنی گرانج رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی گرانج ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی پس زمینه گام اول یک سند جدید به ابعاد ۱۹۲۰ادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر فرشته – قسمت دوم

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر فرشته – قسمت دوم توی این آموزش، ویرایش تصویر فرشته رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر فرشته ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر فرشته –ادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی نشان Retro Vintage رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : طراحیادامه مطلب

آموزش Photoshop : اضافه کردن افکت نشت نور با Action

آموزش Photoshop : اضافه کردن افکت نشت نور با Action توی این آموزش، اضافه کردن افکت نشت نور با Action رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : اضافه کردن افکت نشت نور با Action ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobeادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی لگو – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی لگو – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی لگو رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی لگو ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop درست کردن بلوک گام اول Ctrl+N رو فشارادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی مزین – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی مزین رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی مزین ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر فرشته – قسمت اول

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر فرشته – قسمت اول توی این آموزش، ویرایش تصویر فرشته رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر فرشته ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop اضافه کردن نور بوکه به پس زمینه گامادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage – قسمت اول توی این آموزش، طراحی نشان Retro Vintage رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی نشان Retro Vintage ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop درست کردن سند جدید گامادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی حبوبات

آموزش Photoshop : افکت متنی حبوبات توی این آموزش، افکت متنی حبوبات رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی حبوبات ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی نوک قلمو گام اول Ctrl+N رو فشار داده و یکادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی تکسچر غبارآلود

آموزش Photoshop : طراحی تکسچر غبارآلود توی این آموزش، طراحی تکسچر غبارآلود رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی تکسچر غبارآلود ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop اسکن کاغذ گام اول یک کاغذ صاف رو برای اسکن آمادهادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی فلزی قرون وسطایی

آموزش Photoshop : افکت متنی فلزی قرون وسطایی توی این آموزش، افکت متنی فلزی قرون وسطایی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی فلزی قرون وسطایی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop اضافه کردن پس زمینه واردادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی پوستر جنگ ستارگان – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی پوستر جنگ ستارگان – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی پوستر جنگ ستارگان رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی پوستر جنگ ستارگان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : طراحیادامه مطلب

آموزش Photoshop : رنگ آمیزی رنگین کمانی موها

آموزش Photoshop : رنگ آمیزی رنگین کمانی موها توی این آموزش، رنگ آمیزی رنگین کمانی موها رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : رنگ آمیزی رنگین کمانی موها ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول تصویر مورد نظرادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی رترو تک لایه

آموزش Photoshop : افکت متنی رترو تک لایه توی این آموزش، افکت متنی رترو تک لایه رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی رترو تک لایه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی پس زمینه گام اولادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تصویری انفجاری – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت تصویری انفجاری – قسمت دوم توی این آموزش، افکت تصویری انفجاری رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری انفجاری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : افکت تصویری انفجاری –ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تصویری سگ غول پیکر

آموزش Photoshop : افکت تصویری سگ غول پیکر توی این آموزش، افکت تصویری سگ غول پیکر رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری سگ غول پیکر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop آماده سازی تصویر گام اولادامه مطلب

آموزش Photoshop : اضافه کردن افکت نورانی به پرتره

آموزش Photoshop : اضافه کردن افکت نورانی به پرتره توی این آموزش، اضافه کردن افکت نورانی به پرتره رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : اضافه کردن افکت نورانی به پرتره ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اولادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی پوستر جنگ ستارگان – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی پوستر جنگ ستارگان – قسمت اول توی این آموزش، طراحی پوستر جنگ ستارگان رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی پوستر جنگ ستارگان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop شروع طراحی گام اول تصویرادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی آبرنگی

آموزش Photoshop : افکت متنی آبرنگی توی این آموزش، افکت متنی آبرنگی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی آبرنگی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی پس زمینه گام اول یک سند جدید به ابعاد ۱۲۵۰ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی فلزی

آموزش Photoshop : افکت متنی فلزی توی این آموزش، افکت متنی فلزی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی فلزی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی پس زمینه گام اول یک سند جدید به ابعاد ۸۰۰ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی ظریف

آموزش Photoshop : افکت متنی ظریف توی این آموزش، افکت متنی ظریف رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی ظریف ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی پس زمینه گام اول یک سند جدید به ابعاد ۱۰۲۴ادامه مطلب

آموزش Photoshop : روشن کردن تصویر پرتره

آموزش Photoshop : روشن کردن تصویر پرتره توی این آموزش، روشن کردن تصویر پرتره رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : روشن کردن تصویر پرتره ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول تصویر مورد نظر رو باز میادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تصویری انفجاری – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت تصویری انفجاری – قسمت اول توی این آموزش، افکت تصویری انفجاری رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری انفجاری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop شروع کار وارد مسیر File > Open میشیمادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت Paint Splatter

آموزش Photoshop : افکت Paint Splatter توی این آموزش، افکت Paint Splatter رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت Paint Splatter ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول تصویر مورد نظر رو باز می کنیم و ابعادادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تصویری پرتره کتاب های کمیک

آموزش Photoshop : افکت تصویری پرتره کتاب های کمیک توی این آموزش، افکت تصویری پرتره کتاب های کمیک رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری پرتره کتاب های کمیک ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اولادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی توپ دیسکو

آموزش Photoshop : افکت متنی توپ دیسکو توی این آموزش، افکت متنی توپ دیسکو رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی توپ دیسکو ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی الگو گام اول یک سند جدید بهادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر روباه بامزه

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر روباه بامزه توی این آموزش، ویرایش تصویر روباه بامزه رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر روباه بامزه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop آماده سازی تصاویر گام اول تصویر اولین روباه روادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تصویری Vintage با Action

آموزش Photoshop : افکت تصویری Vintage با Action توی این آموزش، افکت تصویری Vintage با Action رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری Vintage با Action ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop شروع Action گام اول تصویرادامه مطلب