آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت دوم

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 2657
آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت دوم

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر قسمت دوم

توی این آموزش، تجزیه تصویر با خاکستر رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از Action استفاده می کنیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت اول “

گام پنجم

دکمه P رو فشار میدیم تا ابزار Pen فعال بشه. مطمئن میشیم که ماسک لایه Temp_Particles انتخاب شده باشه.

روی تصویر کلیک راست کره و Stroke Path رو می زنیم. تیک Simulate Pressure رو بر می داریم و Ok می زنیم.

یک بار دیگه با ابزار Pen روی تصویر کلیک راست کرده و Delete Path رو می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت دوم

گام ششم

وارد مسیر Image > Adjustments > Threshold میشیم و Threshld Level رو روی ۵۰ تنظیم کرده و Ok می زنیم.

وارد مسیر Layer > Layer Mask > Apply میشیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت دوم

گام هفتم

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Transfom Mode شده و لایه Temp_Particles رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left قرار داده و Width رو روی ۱۰۵ درصد تنظیم می کنیم. روی دکمه تیک که توی نوار ابزار بالا قرار داره کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت دوم

گام هشتم

Ctrl+J رو دو بار فشار داده و لایه Temp_Particles رو دو بار Duplicate می کنیم.

Shift رو نگه داشته و لایه Temp_Particles رو انتخاب می کنیم. Ctrl+E رو زده و هر دو رو با هم ادغام می کنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت دوم

گام نهم

Ctrl+J رو دو بار فشار داده و لایه Temp_Particles Copy 2 رو Duplicate می کنیم.

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Transfom Mode شده و لایه Temp_Particles Copy 3 رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left قرار داده و Width رو روی ۱۱۰ درصد تنظیم می کنیم. روی دکمه تیک که توی نوار ابزار بالا قرار داره کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و مقادیر زیر رو وارد می کنیم:

Number of Generators روی ۵

Wavelength Min روی ۱۰

Wavelength Max روی ۱۵

Amplitude Min روی ۱

Amplitude Max روی ۱۵

Scale Horize روی ۱۰۰ درصد

Scale Vert روی ۱۰۰ درصد

Type روی Triangle

Undefined Areas روی Repeat Edge Pixles

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت دوم

گام دهم

Ctrl+J رو دو بار فشار داده و لایه Temp_Particles Copy 3 رو Duplicate می کنیم.

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Transfom Mode شده و لایه Temp_Particles Copy 4 رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left قرار داده و Width رو روی ۱۱۰ درصد تنظیم می کنیم. روی دکمه تیک که توی نوار ابزار بالا قرار داره کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و مقادیر زیر رو وارد می کنیم:

Number of Generators روی ۵

Wavelength Min روی ۱۰

Wavelength Max روی ۷۵۰

Amplitude Min روی ۱

Amplitude Max روی ۱۵

Scale Horize روی ۱۰۰ درصد

Scale Vert روی ۱۰۰ درصد

Type روی Sine

Undefined Areas روی Repeat Edge Pixles

Ctrl+F رو فشار داده و فیلتر رو مجددا اعمال می کنیم.

گام یازدهم

Ctrl+J رو دو بار فشار داده و لایه Temp_Particles Copy 3 رو Duplicate می کنیم.

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Transfom Mode شده و لایه Temp_Particles Copy 5 رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left قرار داده و Width رو روی ۱۱۵ درصد تنظیم می کنیم. روی دکمه تیک که توی نوار ابزار بالا قرار داره کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و مقادیر زیر رو وارد می کنیم:

Number of Generators روی ۵

Wavelength Min روی ۱۰

Wavelength Max روی ۷۵۰

Amplitude Min روی ۱

Amplitude Max روی ۱۵

Scale Horize روی ۱۰۰ درصد

Scale Vert روی ۱۰۰ درصد

Type روی Triangle

Undefined Areas روی Repeat Edge Pixles

Ctrl+F رو فشار داده و فیلتر رو مجددا اعمال می کنیم.

گام دوازدهم

Ctrl+J رو دو بار فشار داده و لایه Temp_Particles Copy 5 رو Duplicate می کنیم.

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Transfom Mode شده و لایه Temp_Particles Copy 6 رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left قرار داده و Width رو روی ۱۱۰ درصد تنظیم می کنیم. روی دکمه تیک که توی نوار ابزار بالا قرار داره کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و مقادیر زیر رو وارد می کنیم:

Number of Generators روی ۵

Wavelength Min روی ۱۰

Wavelength Max روی ۶۰۰

Amplitude Min روی ۱

Amplitude Max روی ۱۵

Scale Horize روی ۱۰۰ درصد

Scale Vert روی ۱۰۰ درصد

Type روی Triangle

Undefined Areas روی Repeat Edge Pixles

Ctrl+F رو دو بار فشار داده و فیلتر رو مجددا اعمال می کنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت دوم


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام سیزدهم

Ctrl+J رو دو بار فشار داده و لایه Temp_Particles Copy 6 رو Duplicate می کنیم.

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Transfom Mode شده و لایه Temp_Particles Copy 7 رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left قرار داده و Width رو روی ۱۱۵ درصد تنظیم می کنیم. روی دکمه تیک که توی نوار ابزار بالا قرار داره کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و مقادیر زیر رو وارد می کنیم:

Number of Generators روی ۵

Wavelength Min روی ۱۰

Wavelength Max روی ۷۳۰

Amplitude Min روی ۱

Amplitude Max روی ۱۵

Scale Horize روی ۱۰۰ درصد

Scale Vert روی ۱۰۰ درصد

Type روی Triangle

Undefined Areas روی Repeat Edge Pixles

Ctrl+F رو دو بار فشار داده و فیلتر رو مجددا اعمال می کنیم.

آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت دوم

گام چهاردهم

Ctrl+J رو دو بار فشار داده و لایه Temp_Particles Copy 3 رو Duplicate می کنیم.

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Transfom Mode شده و لایه Temp_Particles Copy 8 رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left قرار داده و Width رو روی ۱۰۵ درصد تنظیم می کنیم. روی دکمه تیک که توی نوار ابزار بالا قرار داره کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

Ctrl+F رو فشار داده و فیلتر رو مجددا اعمال می کنیم.

گام پانزدهم

Ctrl+J رو دو بار فشار داده و لایه Temp_Particles Copy 4 رو Duplicate می کنیم.

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Transfom Mode شده و لایه Temp_Particles Copy 9 رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left قرار داده و Width رو روی ۱۱۵ درصد تنظیم می کنیم. روی دکمه تیک که توی نوار ابزار بالا قرار داره کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

Ctrl+F رو فشار داده و فیلتر رو مجددا اعمال می کنیم.

گام شانزدهم

Ctrl+J رو دو بار فشار داده و لایه Temp_Particles Copy 3 رو Duplicate می کنیم.

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Transfom Mode شده و لایه Temp_Particles Copy 10 رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left قرار داده و Width رو روی ۱۰۵ درصد تنظیم می کنیم. روی دکمه تیک که توی نوار ابزار بالا قرار داره کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و مقادیر زیر رو وارد می کنیم:

Number of Generators روی ۵

Wavelength Min روی ۱۰

Wavelength Max روی ۷۳۰

Amplitude Min روی ۱

Amplitude Max روی ۱۵

Scale Horize روی ۱۰۰ درصد

Scale Vert روی ۱۰۰ درصد

Type روی Sine

Undefined Areas روی Repeat Edge Pixles

Ctrl+F رو دو بار فشار داده و فیلتر رو مجددا اعمال می کنیم.

تا اینجا، ساختار لایه ها به صورت زیر در میاد.

گام هفدهم

لایه Temp_Particles Copy 8 رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه داشته و روی لایه Temp_Particles Copy 2 کلیک می کنیم. Ctrl+J رو فشار داده و لایه ها رو Duplicate می کنیم. Ctrl+E رو زده و لایه ها رو به صورت لایه Temp_Particles Copy 14 ادغام می کنیم.

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و مقادیر زیر رو وارد می کنیم:

Number of Generators روی ۵

Wavelength Min روی ۱۰

Wavelength Max روی ۷۳۰

Amplitude Min روی ۱

Amplitude Max روی ۱۵

Scale Horize روی ۱۰۰ درصد

Scale Vert روی ۱۰۰ درصد

Type روی Triangle

Undefined Areas روی Repeat Edge Pixles

Ctrl+F رو دو بار فشار داده و فیلتر رو مجددا اعمال می کنیم.

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Transfom Mode شده و لایه رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left قرار داده و Width رو روی ۱۰۵ درصد تنظیم می کنیم. روی دکمه تیک که توی نوار ابزار بالا قرار داره کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

Ctrl+F رو فشار داده و فیلتر قبلی رو مجددا اعمال می کنیم.

گام هجدهم

Ctrl+J رو دو بار فشار داده و لایه Temp_Particles Copy 7 رو Duplicate می کنیم.

Ctrl+T رو فشار داده و وارد Free Transfom Mode شده و لایه Temp_Particles Copy 11 رو Transform می کنیم. Reference Point Location رو روی Left قرار داده و Width رو روی ۱۱۵ درصد تنظیم می کنیم. روی دکمه تیک که توی نوار ابزار بالا قرار داره کلیک کرده و یا دکمه Enter رو می زنیم.

وارد مسیر Filter > Distort > Wave میشیم و مقادیر زیر رو وارد می کنیم:

Number of Generators روی ۵

Wavelength Min روی ۱۰

Wavelength Max روی ۷۳۰

Amplitude Min روی ۱

Amplitude Max روی ۱۵

Scale Horize روی ۱۰۰ درصد

Scale Vert روی ۱۰۰ درصد

Type روی Sine

Undefined Areas روی Repeat Edge Pixles

Ctrl+F رو دو بار فشار داده و فیلتر رو مجددا اعمال می کنیم.

Opacity لایه Temp_Particles Copy 11 رو روی ۳۰ درصد تنظیم می کنیم.

ساختار لایه ها تا اینجا به صورت زیر در میاد.

” آموزش Photoshop : تجزیه تصویر با خاکستر – قسمت سوم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0