آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

توی این آموزش، طراحی افکت متنی برزیلی رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از Layer Style و Pattern به علاوه ابزار Pen و Convert Point استفاده می کنیم.

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop
  1. درست کردن الگو

گام اول

فایل Draft Pattern رو باز می کنیم. ابزار Pen رو بر می داریم. اگه کار با ابزار Pen رو بلد هستین، از گام ۱۲ به بعد رو دنبال کنین.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

گام دوم

Ctrl+Shift+N رو فشار میدیم و یک لایه جدید درست می کنیم. اسم لایه رو میزاریم Shape 1. بعد هم ابزار Pen رو بر می داریم و شروع می کنیم به کشیدن.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

گام سوم

روی تصویر زوم می کنیم. برای این کار، Ctrl+Space رو نگه می داریم و کلیک می کنیم.

راه های زیادی برای استفاده از ابزار Shape هست. رنگ شکل رو تغییر میدیم. ابزار Pen رو بر می داریم. کد رنگی #۱۳۰eef رو برای Fill در نظر می گیریم. لایه Shape 1 رو انتخاب می کنیم و Opacity رو میزاریم روی ۵۰ درصد.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

گام چهارم

روی لبه های شکل با ابزار Pen کلیک می کنیم. به این ترتیب، Anchor Point درست میشه. اون ها رو به شکل زیر در میاریم و شکل رو می بندیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

گام پنجم

ابزار Convert Point رو بر می داریم. روی Anchor Point که روی منحنی قرار داره کلیک و درگ می کنیم:

اگه می خواین یک Anchor Point رو جا به جا کنین، باید Space رو نگه دارین و موقعی که روی Anchor Point کلیک می کنین، اون رو جا به جا کنین.

برای حذف Anchor Point های ناخواسته، باید با ابزار Pen روی اون ها کلیک کنیم. برای اضافه کردن Anchor Point جدید هم روی محل مورد نظر با این ابزار کلیک می کنیم.

برای انتخاب یک Anchor Point با ابزار Convert Point، دکمه Ctrl رو نگه می داریم و روی اون کلیک می کنیم. در مورد ابزار Pen هم به همین ترتیب عمل می کنیم.

وقتی یک Anchor Point رو انتخاب می کنیم، دو تا Handle ظاهر میشه. Alt رو نگه می داریم و کلیک و درگ می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

گام ششم

بعد از اینکه شکل ها تکمیل شدن، Opacity هر لایه رو میزاریم روی ۱۰۰ درصد.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

گام هفتم

یک لایه جدید به اسم BG درست می کنیم و اون رو زیر شکل ها قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

گام هشتم

کد رنگی #e2e2e2 رو برای Foreground Color در نظر می گیریم. Alt+Backspace رو فشار میدیم و همین رنگ رو برای Fill لایه BG در نظر می گیریم.

گام نهم

ابزار Pen رو بار دیگه بر می داریم. رنگ شکل ها رو به صورت زیر تغییر میدیم. با استفاده از ابزار Eyedropper، رنگ تصویر اصلی رو بر می داریم. لایه شکل مورد نظر رو انتخاب می کنیم و رنگ رو تغییر میدیم.

گام دهم

تمام لایه ها رو به غیر از لایه Background رو انتخاب می کنیم. Ctrl+G رو می زنیم و اون ها رو گروه می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

گام یازدهم

لایه Group رو انتخاب می کنیم. Ctrl+Alt+Shift+E رو فشار میدیم تا به صورت یک لایه با هم ادغام می کنیم. اسم لایه رو میزاریم Base Pattern. بقیه لایه ها رو مخفی می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی

گام دوازدهم

وارد مسیر Image > Canvas Size میشیم و Width رو روی ۵۱۲ پیکسل تنظیم می کنیم.

گام سیزدهم

ابزار Move رو بر می داریم. لایه Base Pattern رو ۱۲۸ پیکسل به چپ می بریم.

گام چهاردهم

لایه Base Pattern رو Duplicate می کنیم. Ctrl+T رو می زنیم و Free Transform رو فعال می کنیم. بعد هم لایه رو ۲۵۶ پیکسل به راست می بریم. روی تصویر کلیک راست کرده و Flip Horizontal رو می زنیم و بعم هم روی Ok کلیک می کنیم.

گام پانزدهم

لایه های Base Pattern و Base Pattern Copy رو انتخاب می کنیم. Ctrl+E رو فشار داده و اون ها رو با هم ادغام می کنیم. اسم لایه رو میزاریم Base.

گام شانزدهم

وارد مسیر Image > Canvas Size میشیم. Height رو روی ۹۹۴ پیکسل قرار میدیم.

گام هفدهم

لایه Base رو ۲۴۹ پیکسل به پایین میاریم. بعد هم Ctrl+T رو فشار میدیم. روی تصویر کلیک راست می کنیم و Flip Vertical رو انتخاب می کنیم. لایه Base Copy رو ۴۹۷ پیکسل به بالا و ۲۵۶ پیکسل به چپ می بریم و Enter می زنیم.

گام هجدهم

لایه Base Copy رو کپی کرده و اون رو ۵۱۲ پیکسل به راست می بریم.

گام نوزدهم

وارد مسیر Edit > Define Pattern میشیم. اسمش رو میزاریم Abstract – Brazil Pattern و Ok می زنیم. بعد هم سند رو ذخیره کرده می بندیم.

  1. ایجاد Layer Style

گام اول

وارد مسیر File > Open میشیم و تصویر پس زمینه رو باز می کنیم.

گام دوم

ابزار Type رو بر می داریم و کلمه BRAZIL رو با فونت Ash وارد می کنیم.

گام سوم

روی لایه متن کلیک راست کرده و وارد Blending Options میشیم و Layer Style درست می کنیم.

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۱۰۰۰ درصد

Direction روی Down

Size روی ۲۵۰ پیکسل

Soften روی ۰ پیسکل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Altitude روی ۵۰ درجه

Gloss Contour روی Brazil Contour

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Highlight Mode روی Screen

Highlight Mode Color روی #ffffff

Highlight Mode Opacity روی ۹۳ درصد

Shadow Mode روی Multiply

Shadow Mode Color روی #۰۰۸۴ff

Shadow Mode Opacity روی ۱۰۰ درصد

گام چهارم

Stroke :

Size روی ۱ پیکسل

Position روی Inside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

تیک Overprint رو بر می داریم

Fill Type روی Gradient

Style روی Linear

تیک Reverse رو بر می داریم

Align with Layer رو تیک می زنیم

Angle روی ۹۰- درجه

تیک Dither رو بر می داریم

Scale روی ۱۰۰ درصد

روی نوار گرادیانت کلیک کرده و یک گرادیانت رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

اولین Stop Color روی #۱۰۶a00

اولین Stop Position روی ۰ درصد

دومین Stop Color روی #۷cdc00

دومین Stop Position روی ۴۹ درصد

سومین Stop Color روی #ffffff

سومین Stop Position روی ۱۰۰ درصد

گام پنجم

Inner Shadow :

Blend Mode روی Overlay

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۸۸ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۰ پیکسل

Choke روی ۱۲ درصد

Size روی ۲۱ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

گام ششم

Inner Glow :

Blend Mode روی Linear Dodge

Opacity روی ۴۸ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #ffffbe

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۵ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

گام هفتم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Vivid Light

تیک Dither رو بر می داریم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

تیک Reverse رو بر می داریم

Style روی Linear

Align with Layer رو تیک می زنیم

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

روی نوار گرادیانت کلیک کرده و یک گرادیانت رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

اولین Stop Color روی #۰۰۶۸۸e

اولین Stop Position روی ۰ درصد

دومین Stop Color روی #ffde00

دومین Stop Position روی ۵۱ درصد

سومین Stop Color روی #۵۳ba00

سومین Stop Position روی ۱۰۰ درصد

گام هشتم

Pattern Overlay :

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Pattern روی الگویی که درست کردیم

Scale روی ۲۵ درصد

Link with Layer رو تیک می زنیم

حالا می تونیم پنجره Layer Style رو یک طرف قرار بدیم. روی تصویر کلیک چپ کنیم و الگو رو با ماوس درگ کنیم.

گام نهم

Drop Shadow :

Blend Mode روی Normal

Color روی #۰۰۲۳۳a

Use Global Light رو تیک می زنیم

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۴ پیکسل

Spread روی ۵۲ درصد

Size روی ۳ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

Layer Knocks Out Drop Shadow رو تیک می زنیم

گام دهم

روی New Style کلیک کرده و Layer Style رو ذخیره می کنیم. اسمش رو میزاریم Brazil Layer Style و Include Layer Style Effect و Include Layer Blending Options رو تیک می زنیم و بعد هم Ok می زنیم و از پنجره خارج میشیم.

نتیجه

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی برزیلی ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *