آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی متن طلایی سینمایی رو با Photoshop با هم می بینیم. Action، یکی از ابزارهای قدرتمند فتوشاپ هست و کسایی که با این نرم افزار کار می کنن، احتمالا از این ابزار هم زیاد استفاده می کنن. چون که زمان زیادی رو میشه باهاش صرفه جویی کرد. بنابراین توی این آموزش هم از Action کمک می گیریم.

با ” آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت اول “

  1. اضافه کردن Layer Style ها

گام اول

لایه a2 رو انتخاب می کنیم. روی این لایه کلیک راست می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:
Fill Opacity توی بخش Advanced Blending رو روی ۰ درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام دوم

Bevel & Emboss رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Style روی Stroke Emboss

Technique روی Smooth

Depth روی ۳۳۸ درصد

Direction روی Up

Size روی ۱۲۰ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Atitude روی ۴۲ درصد

Highlight Mode روی Color Dodge با کد رنگی #ffffff و Opacity 58 %

Highlight Mode روی Color Burn با کد رنگی #۰۱۰۱۰۱ و Opacity 49 %

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام سوم

همچنان که توی Bevel & Emboss هستیم، یک Gloss Contour اختصاصی با تنظیمات زیر درست می کنیم:

۸ Point  یا نقطه به منحنی Contour اضافه می کنیم. برای اضافه کردن نقاط، روی منحنی کلیک می کنیم. بعد هم Input و Output نقاط رو مشخص می کنیم.

نقطه ۱: Input روی ۰ درصدو Output روی ۰ درصد

نقطه ۲: Input روی ۲۰ درصدو Output روی ۹۸ درصد

نقطه ۳: Input روی ۴۴ درصدو Output روی ۶ درصد

نقطه ۴: Input روی ۵۴ درصدو Output روی ۸۹ درصد

نقطه ۵: Input روی ۶۸ درصدو Output روی ۱۱ درصد

نقطه ۶: Input روی ۷۳ درصدو Output روی ۹۱ درصد

نقطه ۷: Input روی ۸۸ درصدو Output روی ۱۰ درصد

نقطه ۸: Input روی ۱۰۰ درصدو Output روی ۳۲ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام چهارم

یک Stroke با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی ۱ پیکسل

Position روی Inside

Blend Mode روی Normal

Color روی کد رنگی #۹a8868

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام پنجم

یک Inner Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Dodge با کد رنگی #ffffff

Opacity روی ۴۵ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی -۹۰ درجه

Distance روی ۳ پیکسل

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۰ پیکسل

روی Ok کلیک می کنیم تا تمام تغییرات اعمال بشن.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام ششم

لایه a1 رو انتخاب می کنیم. روی این لایه دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

یک Inner Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Dodge با کد رنگی #ffffff

Opacity روی ۳۴ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Distnace روی ۳ پیکسل

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۰ پیکسل

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام هفتم

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Color Dodge

Opacity روی ۲۲ درصد

انتخاب کد رنگی #ffffff

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۳ پیکسل

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام هشتم

یک Stain با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn با کد رنگی #۷۷۲۰۰۰

Opacity روی ۳۷ درصد

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۲ پیکسل

Size روی ۲ پیکسل

تیک Invert رو بر می داریم

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام نهم

یک Color Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Color

انتخاب کد رنگی #۹۰۸۷۷۰

Opacity روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام دهم

یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Style روی Linear

Angle روی ۰ درصد

Scale روی ۱۵۰ درصد

روی Gradient کلک می کنیم و Color Stop زیر رو وارد می کنیم:

Color Stop 1 به صورت Color روی #۴c4c4c و Location روی ۰ درصد

Color Stop 2 به صورت Color روی #۸f8f8f و Location روی ۳۲ درصد

Color Stop 3 به صورت Color روی #ffffff و Location روی ۴۴ درصد

Color Stop 4 به صورت Color روی #۸f8f8f و Location روی ۵۳ درصد

Color Stop 5 به صورت Color روی #ffffff و Location روی ۶۲ درصد

Color Stop 6 به صورت Color روی #۸f8f8f و Location روی ۶۶ درصد

Color Stop 7 به صورت Color روی #۶۱۶۱۶۱ و Location روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام یازدهم

یک Drop Shadow با تنظمیات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

انتخاب کد رنگی #۰۱۰۱۰۱

Opacity روی ۱۰ درصد

Distance روی ۰ پیکسل

Spread روی ۵۰ درصد

Size روی ۲ پیکسل

Ok می زنیم تا تمام تغییرات اعمال بشن.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام دوازدهم

لایه b1 رو انتخاب می کنیم. روی این لایه دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو روی اون اعمال می کنیم.

یک Bevel & Emboss با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۲۵۶ درصد

Direction روی Up

Size روی ۲۵۰ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Altitude روی ۴۲ درجه

Highlight Mode روی Color Dodge با کد رنگی #ffffff و Opacity روی ۵۸ درصد

Shadow Mode روی Color Burn با کد رنگی #۰۱۰۱۰۱ و Opacity روی ۴۹ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام سیزدهم

همچنان که توی Bevel & Emboss هستیم، یک Gloss Contour اختصاصی با تنظیمات زیر درست می کنیم:

۹ Point  یا نقطه به منحنی Contour اضافه می کنیم. برای اضافه کردن نقاط، روی منحنی کلیک می کنیم. بعد هم Input و Output نقاط رو مشخص می کنیم.

نقطه ۱: Input روی ۰ درصدو Output روی ۰ درصد

نقطه ۲: Input روی ۱۸ درصدو Output روی ۴۲ درصد

نقطه ۳: Input روی ۳۶ درصدو Output روی ۱۵ درصد

نقطه ۴: Input روی ۴۹ درصدو Output روی ۳۹ درصد

نقطه ۵: Input روی ۵۴ درصدو Output روی ۸۹ درصد

نقطه ۶: Input روی ۶۷ درصدو Output روی ۳۹ درصد

نقطه ۷: Input روی ۷۳ درصدو Output روی ۹۱ درصد

نقطه ۸: Input روی ۸۸ درصدو Output روی ۱۰ درصد

نقطه ۹: Input روی ۱۰۰ درصدو Output روی ۳۲ درصد

روی دکمه New کلیک می کنیم. Name رو میزاریم My Contour و این Contour اختصاصی رو ذخیره می کنیم. بعدا بهش نیاز داریم.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام چهاردهم

یک Inner Glow با تنظمیات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Color Dodge

Opacity روی ۲۲ درصد

انتخاب کد رنگی #ffffff

Texhnique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۳ پیکسل

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام پانزدهم

یک Color Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Normal

انتخاب کد رنگی #۹a8868

Opacity روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام شانزدهم

یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

انتخاب کد رنگی #۰۱۰۱۰۱

Opacity روی ۱۰ درصد

Distance روی ۱۰ پیکسل

Spread روی ۵۰ درصد

Size روی ۲ پیکسل

روی Ok کلیک می کنیم تا تمام تغییرات اعمال بشن.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام هفدهم

لایه c1 رو انتخاب می کنیم. روی این لایه دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو روی اون اعمال می کنیم.

یک Bevel & Emboss با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۲۵۶ درصد

Direction روی Up

Size روی ۲۵۰ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Altitude روی ۴۲ درجه

Gloss Contour رو از My contour انتخاب می کنیم

Highlight Mode روی Color Dodge با کد رنگی #ffffff و Opacity روی ۵۸ درصد

Shadow Mode روی Color Burn با کد رنگی #۰۱۰۱۰۱ و Opacity روی ۴۹ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام هجدهم

یک Inner Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Dodge با کد رنگی #ffffff

Opacity روی ۳۸ درصد

Distance روی ۰ پیکسل

Choke روی ۲۸ درصد

Size روی ۹ پیکسل

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام نوزدهم

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

Opacity روی ۱۳ درصد

انتخاب کد رنگی #۰۰۰۰۰۰

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۳۲ پیکسل

Range روی ۴۵ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام بیستم

یک Color Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Lighten

انتخاب کد رنگی #ccc092

Opacity روی ۴۶ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام بیست و یکم

یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Style روی Linear

Angle روی ۸۰ درصد

Scale روی ۱۰۰ درصد

روی Gradient کلک می کنیم و Color Stop زیر رو وارد می کنیم:

Color Stop 1 به صورت Color روی #۶c5b48 و Location روی ۰ درصد

Color Stop 2 به صورت Color روی #e2cd96 و Location روی ۲۸ درصد

Color Stop 3 به صورت Color روی #e2cd96 و Location روی ۴۵ درصد

Color Stop 4 به صورت Color روی #۶c5b48 و Location روی ۶۳ درصد

Color Stop 5 به صورت Color روی #e2cd96 و Location روی ۸۵ درصد

Color Stop 6 به صورت Color روی #eed89c و Location روی ۸۷ درصد

Color Stop 7 به صورت Color روی e2cd96 و Location روی ۹۲ درصد

روی دکمه New کلیک می کنیم و این گرادیانت رو توی Presets ذخیره می کنیم. بعدا بهش نیاز داریم.

روی Ok کلیک می کنیم تا این تغییرات اعمال بشن.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام بیست و دوم

لایه c2 رو انتخاب می کنیم. روی این لایه دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Gradient Overlay که توی Presets ذخیره کرده بودیم رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام بیست و سوم

یک Bevel & emboss با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Style روی Inner Bevel

Technique روی Chisel Soft

Depth روی ۱۸۴ درصد

Direction روی Up

Size روی ۷۶ پیکسل

Soften روی ۱۵ پیکسل

تیک Use Global Light

Angle روی ۹۶ درصد

Altitude روی ۴۲ درصد

Highlight Mode روی Color Dodge با کد رنگی #ffffff و Opacity روی ۴۴ درصد

Shadow Mode روی Linear Burn با کد رنگی #۰۱۰۱۰۱ و Opacity روی ۵۶ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام بیست و چهارم

یک Drop Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blen Mode روی Linear Burn با کد رنگی #۰۱۰۲۰۱

Opacity رو ۳۹ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۸ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۷ پیکسل

روی Ok کلیک می کنیم تا تمام تغییرات اعمال بشن.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

  1. آخرین اصلاحات

تقریبا تمام شد. حالا باید این لایه ها رو توی پنل Layers داشته باشیم: a2, a1, b1, c1, c2, GLADIUS, Background. بیاین این ها رو یک مقدار مرتب کنیم.

گام اول

لایه c2 رو انتخاب می کنیم. در حالی که Shift رو نگه داشتیم، روی لایه a2 کلیک می کنیم تا تمام لایه های بین این دو لایه انتخاب بشن. روی یکی از این لایه ها کلیک راست می کنیم و Group From Layers رو انتخاب می کنیم. Name رو میزاریم Cinematic Effect و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

گام دوم

حالا زمان متوقف کردن Action رسیده. روی دکمه Stop توی پنل Actions کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

این هم از نتیجه نهایی.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

از حالا به بعد می تونیم این Action رو روی هر متنی پخش کنیم. لایه متن رو از پنل Layers انتخاب می کنیم. ۳D Action Gold رو از پنل Actions انتخاب می کنیم و روی دکمه Play کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

تبریک! تمام شد!

توی این آموزش، نحوه ضبط Action رو یاد گرفتیم. اول از همه، لایه متن رو آماده کردیم و بعد شروع کردیم به ضبط Action. بعد از انجام این کار، چند تا لایه درست کردیم و در نهایت، Layer Style های مختلف رو روی اون ها اعمال کردیم و بعد هم ضبط رو متوقف کردیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی – قسمت دوم

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی متن طلایی سینمایی ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *