آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 4266
آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ رو با استفاده از نرم افزار Photoshop با هم می بینیم. برای این کار، از Layer Style های مختلف هم کمک می گیریم.

با ” آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: 60 تا 80 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت اول ” 

گام ششم

گروه Effect1 رو جمع می کنیم. لایه Gold Copy رو انتخاب می کنیم و روی این لایه دابل کلیک می کنیم تا Layer Style های زیر رو اعمال کنیم:

Inner Glow رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Dodge

Opacity روی 14 درصد

کد رنگی #ffffff رو انتخاب می کنیم

Technique روی Precise

Source روی Edge

Choke روی Edge

Size روی 136 پیکسل

Anti-Aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام هفتم

Color Overlay رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Color

کد رنگی #fee691 رو انتخاب می کنیم

Opacity روی 100 درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام هشتم

Blend Mode روی Normal

Ditcher رو تیک می زنیم

Opacity روی 100 درصد

Style روی Reflected

Angle روی 90 درجه

Scale روی 150 درصد

روی Gradient کلیک می کنیم و Color Stops رو به صورت زیر تنظیم می کنیم:

4 تا Color Stops با کد رنگی #7a6b37 روی Location روی 7، 23، 58 و 89 درصد

Color Stops با کد رنگی #84753f روی Location روی 43 درصد

2 تا Color Stops با کد رنگی #7d6d37 روی Location روی 70 و 100 درصد

5 تا Color Stops با کد رنگی #ffe785 روی Location روی 4، 25، 39، 85 و 97 درصد

6 تا Color Stops با کد رنگی #f7c753 روی Location روی 0، 13، 19، 48، 63 و 81 درصد

5 تا Color Stops با کد رنگی #c59f44 روی Location روی 16، 34، 55، 75 و 93 درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام نهم

همین گرادیانت رو توی مراحل بعدی هم مورد استفاده قرار میدیم. بنابراین بیاین سند رو توی Gradient Presets ذخیره کنیم. برای این کار، روی دکمه New کلیک می کنیم و Ok می زنیم تا تمام این تنظیمات اعمال بشن.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام دهم

روی لایه Gold Layer کلیک راست می کنیم. بعد هم Copy Layer Style رو می زنیم. Shift رو نگه می داریم و روی Gold Copy 19 کلیک چپ می کنیم. بعد از انتخاب تمام این لایه ها، روی یکی از این لایه ها کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم. به این ترتیب، Style لایه Gold Copy روی تمام این لایه های انتخاب شده، اعمال میشه.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام یازدهم

گروه Effect1 رو انتخاب، و گروه Effect2 رو جمع می کنیم. لایه Gold Copy 20 رو انتخاب می کنیم. روی اون دابل کلیک می کنیم و بعد هم Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

Inner Glow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Linear Dodge

Opacity روی 7 درصد

کد رنگی #ffffff رو انتخاب می کنیم.

Technique روی Precise

Source روی Edge

Choke روی 100 درصد

Size رو ی 136 پیکسل

Anti-aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام دوازدهم

Color Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Color

کد رنگی #fee691 رو انتخاب می کنیم

Opacity روی 100 درصد

 آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام سیزدهم

Gradient Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Ditcher رو تیک می زنیم

Opacity روی 100 درصد

Style روی Reflected

Angle روی 90 درجه

Scale روی 150 درجه

روی Gradient کلیک می کنیم و گرادیانتی که قبلا توی Presets ذخیره کرده بودیم رو انتخاب می کنیم

برای اعمال تغییرات، Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام چهاردهم

روی لایه Gold Copy 20 کلیک راست می کنیم و Copy Layer Style رو می زنیم. بعد هم Shift رو نگه می داریم و روی لایه Gold Copy 29 کلیک می کنیم. بعد از انتخاب تمام این لایه ها، روی یکی از اون ها کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام پانزدهم

گروه Effect2 رو انتخاب، و گروه Effect3 رو جمع می کنیم. لایه Gold Copy 30 رو انتخاب می کنیم. روی اون دابل کلیک می کنیم و بعد هم Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

Inner Glow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Linear Dodge

Opacity روی 7 درصد

کد رنگی #ffffff رو انتخاب می کنیم.

Technique روی Precise

Source روی Edge

Choke روی 100 درصد

Size رو ی 136 پیکسل

Anti-aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام شانزدهم

Color Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Color

کد رنگی #fee691 رو انتخاب می کنیم

Opacity روی 100 درصد

 آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام هفدهم

Gradient Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Ditcher رو تیک می زنیم

Opacity روی 100 درصد

Style روی Reflected

Angle روی 90 درجه

Scale روی 150 درجه

روی Gradient کلیک می کنیم و گرادیانتی که قبلا توی Presets ذخیره کرده بودیم رو انتخاب می کنیم

برای اعمال تغییرات، Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام هجدهم

روی لایه Gold Copy 30 کلیک راست می کنیم و Copy Layer Style رو می زنیم. بعد هم Shift رو نگه می داریم و روی لایه Gold Copy 39 کلیک می کنیم. بعد از انتخاب تمام این لایه ها، روی یکی از اون ها کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام نوزدهم

گروه Effect3 رو انتخاب، و گروه Effect4 رو جمع می کنیم. لایه Gold Copy 40 رو انتخاب می کنیم. روی اون دابل کلیک می کنیم و بعد هم Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

Color Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Color

کد رنگی #fee691 رو انتخاب می کنیم

Opacity روی 100 درصد

 آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام بیستم

Gradient Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Ditcher رو تیک می زنیم

Opacity روی 100 درصد

Style روی Reflected

Angle روی 90 درجه

Scale روی 150 درجه

روی Gradient کلیک می کنیم و گرادیانتی که قبلا توی Presets ذخیره کرده بودیم رو انتخاب می کنیم

برای اعمال تغییرات، Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام بیست و یکم

روی لایه Gold Copy 40 کلیک راست می کنیم و Copy Layer Style رو می زنیم. بعد هم Shift رو نگه می داریم و روی لایه Gold Copy 59 کلیک می کنیم. بعد از انتخاب تمام این لایه ها، روی یکی از اون ها کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام بیست و دوم

گروه Effect4 رو بسته، و گروه Effect5 رو جمع می کنیم. لایه Gold Copy 60 رو انتخاب می کنیم. روی اون دابل کلیک می کنیم و بعد هم Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

Inner Glow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Linear Dodge

Opacity روی 3 درصد

کد رنگی #000000 رو انتخاب می کنیم.

Technique روی Precise

Source روی Edge

Choke روی 100 درصد

Size رو ی 136 پیکسل

Anti-aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام بیست و سوم

Color Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Color

کد رنگی #fee691 رو انتخاب می کنیم

Opacity روی 100 درصد

 آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام بیست و چهارم

Gradient Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Ditcher رو تیک می زنیم

Opacity روی 100 درصد

Style روی Reflected

Angle روی 90 درجه

Scale روی 150 درجه

روی Gradient کلیک می کنیم و گرادیانتی که قبلا توی Presets ذخیره کرده بودیم رو انتخاب می کنیم

برای اعمال تغییرات، Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام بیست و پنجم

روی لایه Gold Copy 60 کلیک راست می کنیم و Copy Layer Style رو می زنیم. بعد هم Shift رو نگه می داریم و روی لایه Gold Copy 89 کلیک می کنیم. بعد از انتخاب تمام این لایه ها، روی یکی از اون ها کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام بیست و ششم

گروه Effect5 رو بسته، و گروه Effect6 رو جمع می کنیم. لایه Gold Copy 90 رو انتخاب می کنیم. روی اون دابل کلیک می کنیم و بعد هم Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

Inner Glow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Linear Dodge

Opacity روی 10 درصد

کد رنگی #000000 رو انتخاب می کنیم.

Technique روی Precise

Source روی Edge

Choke روی 100 درصد

Size رو ی 136 پیکسل

Anti-aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام بیست و هفتم

Color Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Color

کد رنگی #fee691 رو انتخاب می کنیم

Opacity روی 100 درصد

 آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام بیست و هشتم

Gradient Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Ditcher رو تیک می زنیم

Opacity روی 100 درصد

Style روی Reflected

Angle روی 90 درجه

Scale روی 150 درجه

روی Gradient کلیک می کنیم و گرادیانتی که قبلا توی Presets ذخیره کرده بودیم رو انتخاب می کنیم

برای اعمال تغییرات، Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

گام بیست و نهم

روی لایه Gold Copy 90 کلیک راست می کنیم و Copy Layer Style رو می زنیم. بعد هم Shift رو نگه می داریم و روی لایه Gold Copy 94 کلیک می کنیم. بعد از انتخاب تمام این لایه ها، روی یکی از اون ها کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم

” آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم “

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: