آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس قسمت سوم

توی این آموزش، طراحی گردونه شانس رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از شکل های ساده و Layer Style های مختلف استفاده می کنیم.

با ” آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت اول “

” آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت دوم “

  1. طراحی بخش داخلی گردونه

گام اول

ابزار Ellipse رو بر می داریم و یک دایره ۵۷۰ پیکسلی درست می کنیم. اسمش رو میزاریم Golden Outer. اون رو به مرکز سند می بریم. روی لایه دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Stroke :

Size روی ۸ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۵۰ درصد

Fill Type روی Color

Color روی #۰۰۰۰۰۰

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت سوم

گام دوم

Inner Glow :

Blend Mode روی Overlay

Opacity روی ۵۲ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #f5f5f6

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۱۰۰ درصد

Size روی ۳ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

 

گام سوم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Gradient به صورت #fff64e, 0% و #e29302, 25% و #fff64e, 50% و #e29302, 75% و #fff64e, 100%

Style روی Angle

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

تیک Reverse و Dither رو بر می داریم

تیک Align whith Layer رو بر می داریم

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت سوم

گام چهارم

Drop Shadow :

Blending Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۴۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۱۵ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۱۵ پیکسل

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت سوم

این هم از نتیجه کار تا به اینجا.

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت سوم

گام پنجم

یک دایره درست می کنیم. اسمش رو میزاریم Inner Bevel. اندازه ۴۳۰ پیکسل رو براش در نظر می گیریم. Fill رو میزاریم ۰ درصد و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۱۰۰۰ درصد

Direction روی Up

Size روی ۲۰ پیکسل

Soften روی ۰ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی -۹۰ درجه

Altitude روی ۳۰ درجه

Gloss Contour روی Linear Dodge

Highlight Mode روی Linear Dodge

Highlight Color روی #e5e5e5

Opacity روی ۴۸ درصد

Shadow Mode روی Multiply

Shadow Color روی #۳۸۲f25

Opacity روی ۷۵ درصد

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت سوم

تنظیمات Contour رو به صورت پیش فرض باقی میزاریم. نتیجه رو در زیر می بینین.

آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس – قسمت سوم

گام ششم

حالا می خوایم لامپ های روی قاب طلایی رو درست کنیم. برای این کار، از همون روش قبلی استفاده می کنیم.

گام هفتم

یک دایره به اندازه ۳۸۶ پیکسل درست می کنیم. روی لایه دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Stroke :

Size روی ۵ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Fill Type روی Color

Color روی #۰۰۰۰۰۰

گام هشتم

Inner Shadow :

Blend Mode روی Normal

Color روی #۰۰۰۰۰۰

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۲۰ درجه

Distance روی ۰ پیکسل

Choke روی ۱۰۰ درصد

Size روی ۴ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

گام نهم

Inner Glow :

Blend Mode روی Linear Light

Opacity روی ۷۵ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #۷۹e6ff

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۶۲ پیکسل

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

گام دهم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Gradient روی #0fd5ff و #۰۰۲۲۷a

Style روی Radial

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

تیک Reverse و Dither رو بر می داریم

Align with Layer رو تیک می زنیم

گام یازدهم

یک شکل کوچک درست می کنیم. Fill رو روی ۰ درصد قرار میدیم.

Gradient Oevrlay :

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Gradient روی #۱۹e3ff و #ffffff

Style روی Radial

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۳۸ درصد

تیک Reverse و Dither رو بر می داریم

Align with Layer رو تیک می زنیم

گام دوازدهم

ابزار Path Selection رو بر می داریم و پایین مسیر کلیک می کنیم و اون رو به وسط سند می بریم. فقط همین!

  1. طراحی نشانگر قرمز

گام اول

وارد مسیر Layer > New > Group میشیم و به این ترتیب، یک گروه جدید درست می کنیم و اسم اون رو میزاریم Marker.

گام دوم

وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم و یک لایه جدید درست می کنیم. ابزار Pen رو بر می داریم و شکل نشانگر رو رسم می کنیم. روی دکمه Shape کلیک می کنیم.

گام سوم

Inner Glow :

Blend Mode روی Color Dodge

Opacity روی ۴۰ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #ffffbe

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۱۰۰ درصد

Size روی ۲ پیکسل

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

گام چهارم

Gradient Overlay :

Blend mOde روی Normal

Opacity روی ۱۰ درصد

Gradient روی #e90001, 0% و #c20001, 43% و #d5002a, 100%

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

تیک Reverse و Dither رو بر می داریم

Align with Layer رو تیک می زنیم

گام پنجم

Outer Glow :

Blend Mode روی Multiply

Opacity روی ۷۵ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Technique روی Softer

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۳ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۰ درصد

Jitter روی ۰ درصد

گام ششم

Drop Shadow :

Blending Mode روی Normal

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۵۵ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Distance روی ۵ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۵ پیکسل

گام هفتم

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۱۰۳ درصد

Direction روی Up

Size روی ۳۶ پیکسل

Soften روی ۸ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰ درجه

Altitude روی ۶۰ درجه

Gloss Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Highlight Mode روی Color Dodge

Highlight Color روی #ffffff

Opacity روی ۶۵ درصد

Shadow Mode روی Color Dodge

Shadow Color روی #ffffff

Opacity روی ۸۷ درصد

گام هشتم

Contour :

Contour روی Half Round

تیک Alti aliased رو بر می داریم

Range روی ۷۳ درصد

گام نهم

Stroke :

Size روی ۱۲ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Fill Type روی Gradient

Gradient روی #۹۸۰۴۲۰ و #۴۱۰۲۰۶

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۰۰ درصد

تیک Reverse و Dither رو بر می داریم

Align with Layer رو تیک می زنیم

گام دهم

Inner Shadow :

Blend Mode روی Difference

Color روی #ffffff

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی -۹۰ درجه

Distance روی ۱۴ پیکسل

Choke روی ۲۰ درصد

Size روی ۳۶ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Noise روی ۰ درصد

گام یازدهم

Inner Glow :

Blend Mode ریو Overlay

Opacity روی ۳۰ درصد

Noise روی ۰ درصد

Color روی #ffffff

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۴ درصد

Size روی ۱۶ پیکسل

تیک Anti aliased رو بر می داریم

Range روی ۵۵ درصد

Jitter روی ۰ درصد

گام دوازدهم

Satin :

Blend Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۳۶ درصد

Angle روی ۰ درجه

Distance روی ۱۲ پیکسل

Size روی ۳۲ پیکسل

Contour روی Linear

تیک Anti aliased و Invert رو بر می داریم

گام سیزدهم

Color Overlay :

Blend Mode روی Normal

Color روی #b8b8b8

Opacity روی ۱۰۰ درصد

  1. درست کردن برچسب

گام اول

وارد مسیر Layer > New > Group میشیم و یک گروه جدید به اسم Lables درست می کنیم و اون رو زیر گروه Marker قرار میدیم.

گام دوم

ابزار Type رو به صورت زیر تنظیم می کنیم.

Font روی Intro

Font Size روی ۱۱۴

Color روی سفید

متن رو راست چین می کنیم

گام سوم

Stroke :

Size روی ۷ پیکسل

Position روی Outside

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ دردص

Fill Type روی Color

Color روی #۰۰۰۰۰۰

گام چهارم

لایه متن رو Duplicate می کنیم و اون رو با ابزار Free Transform، در جهات مختلف قرار میدیم. هر دو لایه رو انتخاب، Duplicate و ۳۶ درجه می چرخونیم. این کار رو سه بار تکرار می کنیم.

تبریک! تمام شد!

پس زمینه هم اضافه می کنیم. یک قلموی نرم و گرد با کد رنگی #۰۷۷۹bb بر می داریم و روی پس زمینه می کشیم. یک دایره بزرگ هم بر می داریم و فیلتر Blur رو روی اون اعمال می کنیم. نتیجه رو در زیر می بینین.

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی گردونه شانس ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code