آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ قسمت سوم

توی این آموزش، طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ رو با استفاده از نرم افزار Photoshop با هم می بینیم. برای این کار، از Layer Style های مختلف هم کمک می گیریم.

با ” آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت اول ” 

” آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت دوم “

گام سی ام

گروه Effect6 رو می بندیم، و گروه Effect7 رو جمع می کنیم. لایه Gold Copy 95 رو انتخاب می کنیم. روی اون دابل کلیک می کنیم و بعد هم Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

Inner Glow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

Opacity روی ۱۶ درصد

کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رو انتخاب می کنیم.

Technique روی Precise

Source روی Edge

Choke روی ۱۰۰ درصد

Size رو ی ۱۳۶ پیکسل

Anti-aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام سی و یکم

Color Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Color

کد رنگی #fee691 رو انتخاب می کنیم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

 آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام سی و دوم

Gradient Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Ditcher رو تیک می زنیم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Style روی Reflected

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۵۰ درجه

روی Gradient کلیک می کنیم و گرادیانتی که قبلا توی Presets ذخیره کرده بودیم رو انتخاب می کنیم

برای اعمال تغییرات، Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام سی و سوم

روی لایه Gold Copy 95 کلیک راست می کنیم و Copy Layer Style رو می زنیم. بعد هم Shift رو نگه می داریم و روی لایه Gold Copy 100 کلیک می کنیم. بعد از انتخاب تمام این لایه ها، روی یکی از اون ها کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام سی و چهارم

گروه Effect7 رو بسته، و گروه Effect8 رو جمع می کنیم. لایه Gold Copy 101 رو انتخاب می کنیم. روی اون دابل کلیک می کنیم و بعد هم Layer Style زیر رو اعمال می کنیم:

Inner Glow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

Opacity روی ۲۲ درصد

کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رو انتخاب می کنیم.

Technique روی Precise

Source روی Edge

Choke روی ۱۰۰ درصد

Size رو ی ۱۳۶ پیکسل

Anti-aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام سی و پنجم

Color Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Color

کد رنگی #fee691 رو انتخاب می کنیم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

 آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام سی و ششم

Gradient Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Ditcher رو تیک می زنیم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Style روی Reflected

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۵۰ درجه

روی Gradient کلیک می کنیم و گرادیانتی که قبلا توی Presets ذخیره کرده بودیم رو انتخاب می کنیم

برای اعمال تغییرات، Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام سی و هفتم

روی لایه Gold Copy 101 کلیک راست می کنیم و Copy Layer Style رو می زنیم. بعد هم Shift رو نگه می داریم و روی لایه Gold Copy 105 کلیک می کنیم. بعد از انتخاب تمام این لایه ها، روی یکی از اون ها کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

  1. ایجاد سایه

گام اول

لایه Shadow رو انتخاب می کنیم. بعد هم Ctrl+J رو دو بار می زنیم و دو تا Duplicate از این لایه تهیه می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام دوم

لایه Shadow رو انتخاب می کنیم و Ctrl+T رو فشار میدیم. بعد هم ۲۰ پیکسل به X و ۳۰ پیکسل به Y اضافه می کنیم. مقادیری که توی تصویر زیر می بینین، ممکنه با مقادیری که شما توی سیستم خودتون می بینین، فرق داشته باشه.
برای اعمال تغییرات، Enter رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام چهارم

روی لایه Shadow دابل کلیک می کنیم تا Layer Style زیر رو اعمال کنیم:

Blending Options رو به صورت زیر تنظیم می کنیم:

Opacity روی ۳۵ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام پنجم

Color Overlay رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Normal

کد رنگی #۳۱۲۰۰۰ رو انتخاب می کنیم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام ششم

Drop Shadow رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Multiply

کد رنگی #۰۱۰۱۰۱ رو انتخاب می کنیم

Opacity روی ۷۵ درصد

قبل از تنظیم Angle روی ۹۰ درجه، تیک Use Global Light رو بر می داریم

Distance روی ۱۷ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۵ پیکسل

برای اعمال تغییرات، Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام ششم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۴.۳ پیکسل تنظیم می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام هفتم

وارد مسیر Filter > Blur > Motion Blur میشیم. Angle رو روی -۶۰ درجه و Distance رو روی ۹۷ پیکسل تنظیم می کنیم و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام هشتم

لایه Shadow Copy رو انتخاب می کنیم. روی این لایه دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو روی اون اعمال می کنیم:

Blending Options رو به صورت زیر تنظیم می کنیم:

Fill Opacity روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام نهم

Drop Shadows رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رو انتخاب می کنیم

Opacity روی ۴۷ درصد

قبل از تنظیم Angle روی ۱۲۴ درجه، تیک Use Global Light رو بر می داریم

Distance روی ۰ پیکسل

Spread روی ۵۰ درصد

Size روی ۲ پیکسل

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام دهم

لایه Shadow Copy2 رو انتخاب می کنیم. روی این لایه دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو روی اون اعمال می کنیم:

Blending Options رو به صورت زیر تنظیم می کنیم:

Opacity روی ۵۰ درصد

Fill Opacity روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام یازدهم

Color Overlay رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Normal

کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رو انتخاب می کنیم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام دوازدهم

Drop Shadows رو با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Blend Mode روی Linear Burn

کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رو انتخاب می کنیم

Opacity روی ۱۱ درصد

قبل از تنظیم Angle روی ۴۵ درجه، تیک Use Global Light رو بر می داریم

Distance روی ۸۷ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۷۹ پیکسل

برای اعمال تمام تغییرات، Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام سیزدهم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم. Radius رو روی ۱۶.۸ پیکسل قرار میدیم و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

گام چهاردهم

حالا تمام لایه های مربوط به سایه رو با هم گروه می کنیم. لایه Shadow Copy2 رو انتخاب می کنیم. بعد هم Shift رو نگه می داریم و روی لایه Shadow کلیک می کنیم. برای گروه کردن تمام لایه ها، از میانبر Ctrl+G استفاده می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

تبریک! تمام شد!

توی این آموزش، با روش طراحی متن سه بعدی مشکی و طلایی و لوگو ماک آپ با استفاده از Smart Object و Layer Style ها آشنا شدیم.
با Smart Object شروع کردیم و بعد هم Shrinking Action درست کردیم. در نهایت، چند تا لایه برای ایجاد افکت سه بعدی درست کردیم و Layer Style های مختلفی رو روی اون ها اعمال کردیم. در آخر، بهشون سایه زدیم.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

از حالا به بعد می تونیم محتوای عنوان Black Gold رو تغییر بدیم و هر متن، شکل یا وکتوری که می خوایم رو جایگزین کنیم.  برای تغییر محتوا، روی لایه Gold کلیک راست می کنیم و Edit Content رو می زنیم. بعد از اینکه کار ادیت کردن تمام شد، سند .psb رو می بندیم و Yes می زنیم تا تغییرات ذخیره بشن.
به جای متن میشه از لوگوی وکتور هم استفاده کرد. توی تصویر زیر، می تونین چنین تغییری رو مشاهده کنین.

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ – قسمت سوم

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی متن مشکی و طلایی و لوگوی ماک آپ ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *